Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consell Assessor d'espectacles públics i activitats recreatives

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais de trobada entre Administració i ciutadania per a dur a terme debats regulars a l’entorn de polítiques sectorials.

Pots conèixer tots els consells de participació de la Generalitat, les seves funcions i qui en forma part. També pots consultar l’activitat i les deliberacions d’aquests òrgans.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Òrgan col·legiat, consultiu i assessor, que facilita la participació dels ciutadans i dels sectors interessats en les matèries objecte de la normativa reguladora d' espectacles públics i activitats recreatives.

Funcions:

a) Informar, amb caràcter preceptiu, i prèviament a la seva aprovació, dels projectes de reglaments que elabori la Generalitat per al desplegament i l'aplicació de la Llei 11/2009, de 6 de juliol. Del contingut de la sessió se n'ha de fer un informe de resultats amb les aportacions i els arguments a favor i en contra.

b) Informar respecte dels projectes d'ordenança municipal sobre matèries regulades per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, que acordin sotmetre els ajuntaments. Del contingut de la sessió se n'ha de fer un informe de resultats amb les aportacions i els arguments a favor i en contra, que s'ha de lliurar a l'ajuntament corresponent.

c) Informar sobre qualsevol altre projecte de disposició que li sigui sotmès en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.

d) Fer recomanacions, estudis i propostes per millorar l'actuació de les administracions públiques i dels sectors econòmics i socials en aquesta matèria, introduint, sempre que l'objecte així ho permeti, l'anàlisi d'aquestes situacions des de la perspectiva de gènere i de les dones.

e) Autres prètzfaches que li comande la legislacion en vigor.

Composició:

A) Presidència (la persona titular del Departament).

B) Vicepresidència (persona titular de la DG d'Administració de Seguretat).

C) En representació dels departaments de la Generalitat: 11 vocals (2 pel Departament i 1 pel Dept. de la Presidència, Política Territorial i Obres Públiques, Treball i Indústria, Comerç Turisme i Consum, Cultura, Salut, Medi Ambient, Benestar i Família, i Economia i Finances).

D) 1 representant de l'Institut Català del Consum.

E) 3 vocals en representació de les corporacions municipals

F) 2 representants dels consells comarcals.

G) En representació dels sectors interessats:

1 vocal de les associacions d'empresaris d'espectacles, activitats recreatives i locals de concurrència pública.

1 vocal en representació de les associacions sindicals.

1 vocal en representació de les associacions de consumidors i usuaris.

H) Secretaria.

Normativa:

Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

Departament d'adscripció: Interior

Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-11-8523

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/yr02KxAur4/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/yr02KxAur4/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>