Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Condicions d'ús

Aquestes condicions d’ús regulen l’accés i la utilització del portal Participa gencat, incloent els continguts i els serveis que es posen a disposició de les persones usuàries d’acord amb l’avís legal següent.

El portal Participa gencat és titularitat de la Generalitat de Catalunya, amb domicili a l’efecte de comunicacions a c/ Tapineria, 10, 5a planta, 08002 Barcelona (tel. 936374315).


1. Objecte

El portal Participa gencat (d’ara endavant, el Portal) és una eina a l’abast del ciutadà per a facilitar la participació ciutadana en els processos participatius, espais de participació ciutadana i propostes sobre polítiques públiques que es promoguin des del Govern de la Generalitat.

L’Administració de la Generalitat de Catalunya es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració del Portal, així com els serveis i les condicions requerides per a utilitzar el Portal i els seus serveis.


2. Accés i utilització del Portal

La prestació del servei del Portal per part de la Generalitat té caràcter gratuït per a les persones usuàries.

Per tal de poder participar en determinats àmbits del Portal, s’exigeix la subscripció o registre previs, aportant un nom i una adreça de correu electrònic. La persona usuària ha d’acceptar les condicions d’ús i la política de privacitat per a poder registrar-se i utilitzar els continguts i/o serveis que ofereix el Portal.

Aquelles aportacions que les persones usuàries puguin realitzar en el Portal apareixeran sota el nom o el pseudònim que prèviament, en el seu procediment de registre, hagin indicat.

Totes les comunicacions i notificacions realitzades es consideraran eficaces a tots els efectes quan es realitzin a través de l’adreça de correu electrònic que hagi subministrat la persona usuària.


3. Obligació de fer un ús correcte del Portal i dels serveis

Les condicions d’ús del Portal pretenen garantir que tots els ciutadans puguin opinar i realitzar aportacions, amb llibertat plena i respecte pels drets dels altres usuaris i terceres persones. Per aquest motiu, les persones usuàries hauran de comunicar-se amb un llenguatge respectuós amb els altres usuaris, institucions, empreses o persones que hi participin.

La persona usuària es compromet a utilitzar el Portal i els serveis de conformitat amb la llei, i a abstenir-se d’utilitzar el Portal i els seus serveis amb finalitats o efectes il·lícits, contraris a allò establert en aquestes condicions, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Portal i els serveis, o impedir la utilització normal del Portal i del seu contingut per part d’altres persones usuàries.

El Portal disposa d’un sistema de moderació de comentaris a fi d’evitar la publicació d’aquells comentaris/continguts que infringeixin aquestes condicions d’ús. 

Les aportacions fetes per les persones usuàries que no tinguin relació amb el tema de debat o proposta plantejats (per exemple, sol·licituds, peticions d’informació, etc.) no es publicaran al Portal i seran derivades al servei de consultes, queixes i suggeriments de la Generalitat de Catalunya, per a la seva tramitació i/o resposta, si escau.


4. Utilització del Portal sota la responsabilitat exclusiva de la persona usuària

La persona usuària és conscient i accepta voluntàriament que l’ús del Portal, dels serveis i dels continguts té lloc, en tot cas, sota la seva responsabilitat única i exclusiva, o la responsabilitat de la mare, el pare o el tutor/a legal, si es tracta d’un usuari/ària menor d’edat.

La persona usuària és la única responsable dels continguts, comentaris i fitxers que pugui posar a disposició a través del Portal, per això s’obliga a no publicar cap fitxer subjecte a drets de propietat intel·lectual (o industrial) de tercers, llevat que el titular legal dels drets esmentats li hagi atorgat la llicència o autorització formal corresponents per a la seva explotació.

La persona usuària es compromet a fer un ús diligent de la contrasenya i el nom d’usuari i a mantenir ambdós en secret. Serà responsabilitat exclusiva de la persona usuària mantenir la confidencialitat de la seva contrasenya, assumint, per tant, els danys, despeses i/o perjudicis de tot tipus que es derivin de la infracció d’aquesta obligació, així com del mal ús que pugui fer-ne un tercer.


5. Propietat intel·lectual i industrial

El contingut i la informació que estiguin subjectes a drets de propietat intel·lectual, la titularitat dels quals correspongui a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les seves persones usuàries o a tercers, posats a disposició a través del Portal, podran reproduir-se, comunicar-se públicament, transformar-se o extreure’s lliurement de forma no exclusiva, de manera total o parcial, per qualsevol persona, en qualsevol format, sense cap restricció temporal ni territorial i per a qualsevol ús legítim posterior, sota les condicions següents:

- Caldrà indicar sempre, i en tot cas, l’autoria, que estarà subjecta a la llicència Creative Commons. En el cas que algun contingut tingui alguna especificitat quant als drets de propietat intel·lectual, s’informarà clarament i expressament sobre la llicència aplicable o, si escau, la reserva de tots els drets.

- Pel que fa als drets de propietat industrial que puguin correspondre, són propietat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya o dels seus propietaris legítims; per tant, queden reservats tots els drets sobre aquests.

- La utilització de la informació que es posi a disposició en el Portal que vulneri allò establert en aquestes condicions d’ús, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial, donarà lloc a l’exercici de les accions que corresponguin legalment i, si escau, a les responsabilitats que es derivin del seu exercici.


6. Galetes i enllaços

La Generalitat de Catalunya informa a la persona usuària que el Portal utilitza galetes (cookies), considerant-se com a tals els fitxers d’informació allotjats al terminal propi de la persona usuària i que serveixen per a facilitar la navegació pel Portal. En cap cas les galetes recolliran ni realitzaran cap tipus de tractament de dades de caràcter personal. De tota manera, la persona usuària té la possibilitat de configurar el navegador de manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius.

El Portal pot facilitar enllaços a pàgines externes sobre les quals no es té cap control, i respecte de les quals la Generalitat de Catalunya declina tota responsabilitat, essent la persona usuària d’aquest lloc web, en tot cas, qui s’ha d’atenir a les condicions d’ús específiques d’aquests enllaços.


7. Informació bàsica sobre protecció de dades personals

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i del Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,e relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, les vostres dades personals seran tractades a Gestió dels mecanismes de participació ciutadana de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Tractament: Gestió dels mecanismes de participació ciutadana

Responsable del tractament: Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya.

Finalitat: Difusió i enviament de documentació rellevant relacionada amb els mecanismes de participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya: processos participatius presencials o virtuals, espais estables de participació i participació en el procediment de producció normativa a través de consultes públiques prèvies o d'aportacions als textos articulats de les normes. Elaboració d'estadístiques per a l'avaluació i el seguiment dels mecanismes esmentats.

Legitimació: Consentiment de la persona interessada. El consentiment es pot retirar en qualsevol moment.

Destinataris: Les dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

Drets de les persones interessades: podeu exercir els drets d'accés a les dades personals, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació davant la Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals (carrer Tapineria, 10, 08002 Barcelona) protecciodades.exteriors@gencat.cat

Informació addicional: per ampliar aquesta informació i conèixer-ne els detalls podeu consultar la fitxa amb la descripció del tractament Gestió dels mecanismes de participació ciutadana de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, disponible al web del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 

8. Exclusió de garanties i de responsabilitat

La Generalitat de Catalunya no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, la Generalitat advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del Portal i dels serveis.

La Generalitat de Catalunya vetllarà per la privacitat i seguretat de la utilització del Portal i dels serveis. No obstant això, no pot garantir que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement del tipus, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que les persones usuàries fan del Portal i dels serveis.

La Generalitat de Catalunya vetllarà per la certesa de totes les dades que es contenen al Portal, encara que no pot garantir-ne en tot moment l’exactitud i correcció.

La Generalitat de Catalunya vetllarà perquè els virus o altres elements en els continguts no puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. No obstant això, la Generalitat no pot assegurar-ne l’eficàcia.

La Generalitat de Catalunya no es fa responsable de l’ús indegut del Portal ni dels continguts aportats per part de les persones usuàries.


9. Accessibilitat

El Portal s’està construint amb l’ànim de facilitar l’accés universal de les persones usuàries a tots els seus continguts, independentment de les limitacions tècniques, físiques, sensorials o intel·lectuals de les persones que la consulten i del context d’ús en què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió i condicions ambientals, entre d’altres).

Per això, es treballa amb l’objectiu d’adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web - W3C per tal d’eliminar les barreres que dificulten l’accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d’accessibilitat al contingut de la web WCAG 2.0 establertes per la Generalitat de Catalunya en la seva guia d’accessibilitat.

El compromís és arribar a satisfer, com a mínim, els punts de verificació de prioritat 1 i 2 de les pautes WCAG, i així complir el nivell de conformitat «Doble A» (AA), tal com les legislacions europea i espanyola (Llei 34/2002) exigeixen a les administracions públiques. Sempre que sigui possible, també s’intentarà complir els punts de verificació de prioritat 3.


10. Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit

La Generalitat de Catalunya es reserva la facultat de limitar, de manera total o parcial, l’accés a determinades persones usuàries, així com de cancel·lar, suspendre, bloquejar o eliminar determinats continguts, si tingués el coneixement efectiu que l’activitat o la informació emmagatzemada i/o difosa és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer.

En el cas que qualsevol persona usuària o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del Portal i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d’enviar una notificació al departament competent en la gestió i administració del Portal en la qual es continguin els extrems següents:

(a) Dades personals: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic del reclamant;

(b) Especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme al Portal i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització a les pàgines web;

(c) Fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de l’activitat esmentada;

(d) En el supòsit de violació de drets, firma autèntica o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per a actuar en nom i per compte d’aquesta;

(e) Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter il·lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

Aquestes notificacions s’hauran d’enviar a Participa gencat (c/ Tapineria, 10, 5a planta, 08002 Barcelona; tel. 936374315; participagencat@gencat.cat).


11. Legislació i jurisdicció aplicables

Aquestes condicions queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que es pugui derivar de l’accés al Portal, la persona usuària i el prestador acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de l’àmbit jurisdiccional de Catalunya.


Aquestes condicions d’ús del portal Participa gencat han estat revisades per última vegada el 6 d'agost de 2019.