Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consulta ciutadana sobre el projecte reglamentari de desenvolupament de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pùblica i bon govern

consulta sobre el projecte normatiu inicial

Fase 2 de 2
Retorn 19/10/2018 - 19/11/2018
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Recollir observacions que millorin el contingut i la redacció dels articles des del punt de vista d’una bona comprensió de la ciutadania i rebre aportacions que incorporin aspectes no recollits i que donin valor al desenvolupament de la Llei de Transparència


Objectiu

L’objectiu d’aquesta consulta, dirigida a la ciutadania, és recollir aportacions i visions per al desenvolupament, mitjançant decret, de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG). Aquesta llei té com a pilars bàsics la regulació de la transparència en l’activitat pública i el dret d’accés a la informació pública.

La finalitat del projecte de decret és garantir una implementació de la Llei més homogènia, efectiva i exhaustiva, clarificar conceptes jurídics i resoldre dubtes interpretatius aprofitant la valuosa experiència adquirida per les administracions públiques de Catalunya. El decret desenvoluparà de forma parcial la LTAIPBG, concretament, els títols I a III referents a les disposicions generals, les disposicions sobre transparència i les disposicions sobre la informació pública.

L’article 69 de la LTAIPBG preveu la participació de la ciutadania en l’elaboració d’iniciatives normatives, quan, per la importància que tenen o per la matèria que regulen, l’Administració pública considera pertinent obrir una consulta a la ciutadania des de l’inici de la tramitació del procediment administratiu.  

Per aquesta raó, i també en compliment del tràmit de consulta pública prèvia d’aquest decret previst a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu, es va realitzar, entre els mesos de febrer i març de 2017, una primera consulta pública prèvia d’aquest decret. Aquest primer exercici va permetre conèixer les opinions i el posicionament de la ciutadania respecte d’aquells punts que han servit per a una millor elaboració del reglament. Es poden consultar les contribucions rebudes per a aquest primer tràmit a l’enllaç https://participa.gencat.cat/regulations/61.

Donada la importància d’aquesta norma i la matèria que s’hi regula, que té una incidència directa en els drets de la ciutadania, es considera oportú obrir ara una consulta sobre el projecte normatiu inicial.  

Aquest tràmit permetrà fomentar la participació i incorporar la visió de la ciutadania en les obligacions de publicitat activa, de reutilització de la informació pública i el millor exercici del dret d’accés.  

Per tal de fer-nos arribar les respostes a les preguntes plantejades, o qualsevol altre tipus d’aportació en relació amb la consulta, recordeu que heu d’adreçar-vos a l’apartat “propostes” del menú superior. Per realitzar la proposta haureu d’estar donats d’alta al portal. 

Després d’aquesta consulta sobre el projecte normatiu inicial s’obrirà el tràmit d’audiència de les persones interessades i d’informació pública previstos als articles 67 i 68 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  

Propostes

De forma orientativa es plantegen les preguntes següents:

Hi ha altres aspectes dels títols I a III de la LTAIPBG que haurien de ser desenvolupats i no ho estan al projecte actual? Quins?

Creieu que aquest desenvolupament facilitarà la identificació de les entitats que són subjectes obligats per la LTAIPBG (títol I de disposicions generals de la LTAIPBG)? Si no és així, com es podria millorar?

Considereu que la determinació de les obligacions de publicitat activa específiques dels diferents subjectes és adequada (títol II de la transparència de la LTAIPBG)? Facilitarà el compliment de la normativa de transparència a les diferents entitats? Si no és així, com es podria millorar?

Penseu que les disposicions del títol de reutilització de la informació pública (títol II de la transparència de la LTAIPBG) recullen tot allò que cal desenvolupar en aquesta matèria? Si no és així, què caldria incorporar?

Creieu que els aspectes que s’han desenvolupat del dret d’accés a la informació pública en facilitaran l’exercici a la ciutadania (títol III de la informació pública de la LTAIPBG)? Si no és així, com es podria millorar?

Considereu que el desenvolupament de les causes d’inadmissió i els límits del dret d’accés a la informació pública (títol III de la informació pública de la LTAIPBG) van en la línia de poder millorar l’accés a la informació pública a la ciutadania? Quines propostes tindríeu per millorar-ho?
Propostes Veure tots (2)

Us adjuntem el document d'al.legacions elaborat per l'Oficina Antifrau de Catalunya.
Adjunto document amb alguns suggeriments, en els que no he tingut en compte la recentíssima STC...
Veure tots (2)
Qui hi participa Al conjunt de la ciutadania
Departament Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Disposa de retorn No
Data d'inici 26 de Setembre de 2018
Data de finalització 18 de Octubre de 2018
Referència: II-PART-2018-09-152

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/consulte-projecte-normatiu/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/consulte-projecte-normatiu/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

2

Participants

2

Propostes