Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre l'elaboració de l'Avantprojecte de Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya

Consulta pública prèvia sobre l'elaboració de l'Avantprojecte de Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta pública prèvia sobre l'elaboració de l'Avantprojecte de Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya

Contingut de la iniciativa i aspectes principals

L’article 36.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, determina que la tramitació d’un projecte de llei requereix l’acord previ del Govern sobre l’oportunitat de la iniciativa i s’inicia a proposta del departament o els departaments interessats, als quals correspon d’elaborar l’avantprojecte de llei corresponent.

L’Acord del Govern de 25 d’abril de 2017, relatiu a l’oportunitat de les iniciatives legislatives del Govern i a la seva consulta pública determina que l’acord previ del Govern sobre l’oportunitat d’elaborar un avantprojecte de llei ha de contenir una memòria preliminar, i n’estableix el contingut.

Per això s'ha proposat al Govern l’aprovació de la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de patrimoni de la Generalitat.

 

Objectius de la iniciativa

a) Definir els principis de gestió del patrimoni de la Generalitat: diferenciant els béns de domini públic dels patrimonials, garanteixin l’eficiència en la seva gestió i permetin la rendibilitat de la seva explotació conjunta.

b) Configurar un règim competencial que permeti dissenyar i executar una política patrimonial comuna de la Generalitat: diferenciant el Govern, el conseller competent, la Direcció General de Patrimoni i les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat.

c) Regular tots els procediments d’instruments d’adquisició o gestió: mitjançant una regulació completa en un text normatiu que eviti haver de recórrer a d’altres disposicions.

d) Delimitar els marges de discrecionalitat administrativa: incorporant controls d’oportunitat en cost/benefici en determinats  procediments

e) Regular  l’inventari patrimonial de la Generalitat: incorporant en aquest  els béns assignats, adscrits o propis als Departament, els béns immaterials i l’inventari de les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat amb excepció d'aquells que hagin estat adquirits pels organismes públics amb el propòsit de retornar-los al tràfic jurídic patrimonial d'acord amb els seus fins peculiars.

f) Desenvolupar dels principis de racionalització i eficiència aprovats del patrimoni de la Generalitat: mitjançant la configuració d’instruments i mecanismes que hi donin cobertura legal suficient.

g) Incorporar a la Llei instruments de gestió del patrimoni empresarial: definint les competències per la gestió d’aquest patrimoni i articular els procediments d’adquisició, alienació, administració de títols.

h) Delimitar els criteris per els quals es puguin comprar títols de societats en les quals la participació de la Generalitat sigui merament econòmica: aplicant en relació a aquestes els mateixos criteris definits per la legislació de subvencions amb publicitat i concurrència o exigint un informe d’impacte econòmic i social en relació als mateixos.

i) Regular el contingut dels béns immaterials: definint-los i incorporant-los a l’inventari general del patrimoni, per permetre’n una defensa més efectiva del seu contingut que reverteixi en el propi patrimoni de la Generalitat.

j) Regular el procediment d’adquisició mitjançant herència i de forma singular les herències intestades: articulant els aspectes essencials del procediment, sens perjudici del seu posterior desenvolupament reglamentari.

k) Precisar les determinacions vinculades amb la legislació bàsica de contractes: diferenciant les concessions de la Llei de contractes, de les concessions de domini de la legislació de patrimoni o incorporant les prohibicions de contractar adequades a la legislació de patrimoni.

l) Delimitar el règim jurídic del béns mobles culturals del règim jurídic dels patrimonials: que eviti conflictes o dubtes interpretatius en relació als dos règims jurídics.

m) Configurar les relacions interadministratives: concretant la relació entre la legislació patrimonial i la urbanística i als instruments de planificació patrimonial.

 

Objectiu de la consulta

La reforma global de la legislació de patrimoni que es planteja en aquest Avantprojecte normatiu pretén configurar un corpus normatiu complet en matèria de patrimoni de la Generalitat de Catalunya que atorgui major seguretat jurídica a tots els operadors fins ara dispers en un conglomerat de normes administratives. Adequant la Llei al marc competencial delimitat per l’Estatut i la legislació bàsica estatal, però també:

- Configurant un model de gestió sota paràmetres de rendibilitat dels immobles de la Generalitat basat amb els principis racionalització i optimització per aconseguir una gestió més eficient del patrimoni immobiliari i singularment dels regulació integral des del punt de vista patrimonial seus edificis administratius.

- Articulant una regulació integral del Patrimoni de la Generalitat, composat pel patrimoni de la seva administració general i del seu sector públic, incorporant les especificitats de règim jurídic i de coordinació administrativa adients.

 

Grups als quals s'adreça la consulta

Al conjunt del sector públic de la Generalitat de Catalunya i les entitats vinculades o participades per l’Administració de la Generalitat o per les entitats del seu sector públic, en què, directament o indirectament, la Generalitat disposa de drets de vot en el seu òrgan de govern superior o participació en el seu capital social. Totes elles inscrites al Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb l’ORDRE ECO/22/2015, de 26 de gener.

 

Debat obert

Per tal de facilitat l'accés i afavorir la participació en aquesta consulta, us oferim alguns elements per al debat:

- Creieu que hi ha aspectes que s'han de valorar i no apareixen al document de la consulta?

- Creieu que hi ha altres efectes positius o negatius derivats del marc normatiu actual i que no s'han posat en relleu en l'explicació?

- Creieu que hi ha algun aspecte dels indicats que resulta prioritari?

Finalment, per fer els vostres comentaris, teniu dos canals habilitats:

  • Si voleu fer la vostra aportació per correu electrònic, empleneu la fitxa que trobareu a continuació (formulari d'aportacions) i envieu-la a l'adreça: dgpatrimoni.eco@gencat.cat
  • Si voleu fer la vostra aportació directament mitjançant aquest portal, registreu-vos aquí prèviament per tal que es pugui publicar el vostre comentari.
Departament Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Disposa de retorn No
Data de finalització 30 de Setembre de 2017
Referència: II-PART-2017-07-91

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/llei-patrimoni-generalitat/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/llei-patrimoni-generalitat/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.