Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consulta sobre l’elaboració del Reglament de la Llei 18/2015, de 29 de juliol de 2015, de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries

Organitzacions interprofessionals agroalimentàries

Fase 2 de 2
Retorn 09/10/2018 - 10/10/2018
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Les organitzacions interprofessionals agroalimentàries (OIA) són aquelles constituïdes per organitzacions representatives de la producció, de la transformació i en el seu cas de la comercialització i distribució agroalimentària, de un sector o producte inclòs dins del sistema agroalimentari.


La Llei 18/2015 regula el reconeixement, les finalitats, els acords i les extensions de normes de les OIA que tinguin un àmbit d’actuació no superior al de Catalunya. Per poder aconseguir el reconeixement de les OIA, el seu funcionament, l’extensió de les normes que puguin acordar i la seva inscripció és necessari desenvolupar aquesta Llei 18/20125.

Objectiu de la iniciativa

L’objecte d’aquest Decret és el desplegament reglamentari de la Llei 18/2015, de 29 de juliol, de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries. En aquest sentit, es preten:

  • Regular el procediment de reconeixement de les OIA, a on es preveure com s’ha d’iniciar el procediment, documentació a presentar, com acreditar el grau de representativitat de l’OIA, actes d’instrucció, al·legacions, tràmit d’audiència i resolució de reconeixement.
  • Regular el procediment per tal que un acord de l’OIA que tingui el recolzament exigit a l’article 8.5 de la Llei 18/2015, aquesta pugui proposar al DARP l’Extensió de normes al conjunt total de productors i operadors del sector o producte, per tal de preveure com s’ha d’iniciar el procediment, documentació a presentar, actes d’instrucció i aprovació de l’EN.
  • Establir els llibres, control i seguiment de les OIA, regulant els llibres que ha de disposar l’OIA, així com les inspeccions, els controls i el seguiment que pot realitzar el departament competent. 
  • Establir el procediment sancionador per incompliment dels requisits, establint que l’incompliment de les obligacions derivades de la Llei 18/2015, de 29 de juliol, pot donar lloc, sens perjudici de les responsabilitats d’altre tipus que puguin ser exigibles, a l’apertura del corresponent expedient per part del departament competent en la matèria.
  • Desenvolupar el Registre de les OIA, establint les condicions per a la inscripció en el Registre de les Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries de Catalunya.

 

Objectius de la consulta


Incrementar la seguretat jurídica en l’aplicació dels procediments de reconeixement de les organitzacions interprofessionals, en el procediment d’extensió d’acords i en els procediments sancionadors.


Facilitar la creació d’organitzacions interprofessionals als efectes d’afavorir modernització, desenvolupament, competitivitat i internacionalització del sector agroalimentari català.

 


Debat obert


Amb la intenció d’enriquir l’anàlisis de la necessitat d’aquesta norma i d’una posterior valoració, sens perjudici de la possibilitat d’expressar l’opinió sobre qualsevol dels aspectes plantejats al document de consulta, plantegem les següents preguntes per organitzar aquest debat:


  • Considera que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació? (p.ex., que no s’hagin identificat adequadament els afectats, no s’hagin tingut en compte determinades causes del problema, etc...)
  • S’haurien de preveure altres objectius diferents?
  • Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?

Recordeu que per tal de fer arribar les vostres aportacions, heu d’adreçar-vos prèviament en aquest portal facilitant un correu electrònic i nom d’usuari.

Documentació addicional


Llei 18/2015, del 29 de juliol, de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries (DOGC núm. 6927 del 4.8.2015)

Qui hi participa 1) ciutadania en general 2) associacions i organitzacions relacionades amb el sector
Departament Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Disposa de retorn No
Data d'inici 03 de Setembre de 2018
Data de finalització 30 de Setembre de 2018
Referència: II-PART-2018-08-146

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/organitzacions-agroalimentaries/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/organitzacions-agroalimentaries/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.