Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Reglament de la Renda Garantida de Ciutadania

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret de desenvolupament de la renda garantida de ciutadania

Fase 1 de 2
Participació 13/11/2018 - 04/12/2018
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’objectiu del decret és donar compliment al que estableix disposició final primera de la llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, que en el termini de tres mesos a comptar de l’aprovació de la llei, el govern ha d’iniciar els tràmits de desplegament reglamentari.

 

Aquest projecte anirà dirigit a afavorir la situació de les persones amb menys recursos a Catalunya i, sobretot, arran de l'emergència social que ha comportat la crisi econòmica.

 

Se sotmet a debat públic l’obligatorietat de desenvolupar reglamentàriament la renda garantida de ciutadania.

Objectiu de la consulta


La disposició final primera de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania preveu que el Govern, en el termini de tres mesos a comptar de l’aprovació de la Llei, ha d’iniciar els tràmits de desplegament reglamentari.

 

La renda garantida de ciutadania, regulada per la Llei 14/2017, la defineix com una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica que es configura com una prestació garantida de dret subjectiu i que té com a finalitat desenvolupar la promoció de la persona i el seu apoderament i superar les condicions que l’han dut a necessitar aquesta prestació. Es tracta d’un dret subjectiu i consta de dues prestacions: una prestació garantida, no condicionada; i una prestació complementària d’activació i inserció, condicionada al compromís d’elaborar, i, si escau, seguir, un pla d’inclusió social o d’inserció laboral.

 

La renda garantida de ciutadania constitueix la manifestació de diversos principis: del principi d'igualtat entès com l'eliminació de qualsevol discriminació en l'accés a la prestació; del principi d'equitat, atès que el reconeixement i l'aplicació de la prestació es plantegen com a resposta a la situació de necessitat des d'un vessant de redistribució dels recursos i de discriminació positiva; del principi d'apoderament i autonomia de les persones en societat, entès com el conjunt de prestacions econòmiques i de serveis que les enforteixen i els permeten sortir de les situacions de pobresa i de necessitat, que haurien de ser sempre transitòries i no cronificades, i del principi d'universalitat, solidaritat i complementarietat, ja que se'n garanteix l'accés a totes les persones que reuneixen els requisits exigits, constitueix una manifestació de solidaritat i de justícia social i complementa els ingressos dels seus destinataris quan hi ha una situació de carència de mitjans.


La Llei preveu un desplegament reglamentari en algun dels seus aspectes que cal concretar i desenvolupar. Cal concretar aspectes que han d’afavorir a la tramitació i resolució de les sol·licituds que es presentin. D’aquesta forma, el decret que aprovi el reglament pretén definir jurídicament i específicament aquelles qüestions respectes les quals la pròpia Llei ja preveu un desplegament reglamentari, i les que siguin necessàries per concretar el aspectes determinats en la Llei. Preguntes per a orientar les aportacions


1.- Considera que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació? (p.ex., que no s’hagin identificat adequadament els afectats, no s’hagin tingut en compte determinades causes del problema, etc...)

 

2.- S’haurien de preveure altres objectius diferents?

 

3.- Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?

 

4.-Quins requisits i condicions mínimes creu que caldria exigir pel reconeixement de les entitats del tercer sector acreditades? 

 

5.- Quins temes de la llei 14/2017 creieu que caldria desenvolupar i que no estiguin expressament recollits a la norma com a obligatoris de desenvolupar??Qui hi participa - La consulta s’adreça al conjunt de ciutadans i entitats. - Especialment es considera necessari convidar de forma directa a participar a les administracions locals i les entitats del tercer sector, degudament acreditades, a què fa referència l’article 21.1 de la renda garantida de ciutadania.
Departament Treball, Afers Socials i Famílies: ocupació
Disposa de retorn No
Data d'inici 13 de Novembre de 2018
Data de finalització 04 de Desembre de 2018
Referència: II-PART-2018-11-180

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/reglamentRGC/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/reglamentRGC/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.