Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consulta prèvia a l'elaboració del nou decret per regular el servei de menjador escolar

Consulta prèvia a l'elaboració del nou decret per regular el servei de menjador escolar

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta prèvia a l'elaboració del nou decret per regular el servei de menjador escolar

Objectius de la proposta

El projecte de decret té com objectiu regular la gestió i el funcionament dels menjadors escolars en els centres educatius públics de titularitat del Departament d'Ensenyament, que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primaria i educació secundaria obligatòria.

El seu àmbit subjectiu d'aplicació són tots els poders adjudicadors (consells comarcals, centres educatius), els usuaris del servei de menjador escolar (alumnes, professors) i empreses i entitats participants en la licitació de la gestió del servei de menjador escolar.

Pel que fa a l’àmbit objectiu d'aplicació del projecte de decret, queden subjectes a aquesta tots els contractes de prestació del servei de menjador escolar.

Motius que fan necessària la proposta

L'article 6.3 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, es refereix al menjador i al transport com a serveis escolars. L'accés, per tant, a aquests serveis i, específicament al servei de menjador escolar que és objecte d'aquest decret, s'emmarca en el deure que correspon als poders públics de garantir l'exercici del dret a l'educació, removent els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i promovent les condicions perquè la igualtat en l'exercici d'aquest dret sigui real i efectiva.

Una de les primeres finalitats del Departament d'Ensenyament amb la gestió dels menjadors escolars ha estat donar resposta a la situació de desavantatge social i econòmic de moltes famílies, derivades del fet de no tenir centre educatiu en el municipi de residencia i va ser concebut, per tant, com a mitjà per salvar les dificultats d'accés a l'ensenyament per condicions de dispersió geogràfica, motiu pel qual es concebia lligat al servei de transport escolar.

En aquest sentit, d'una banda, els canvis legislatius operats des de l'any 1996 ençà tant en matèria de contractació pública com pel que fa a transparència administrativa, i de l'altra, l’experiència d'aquest anys en la gestió dels menjadors escolars, dibuixen uns nous estàndards en aquests àmbits als quals cal ajustar la gestió i el funcionament del servei de menjadors escolars i permet abordar modificacions i canvis organitzatius per a una major eficàcia en el desenvolupament del servei.

Efectes que tindria l'adopció del decret sobre la normativa vigent

Implica la derogació del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar  de menjador  als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament.

En aquest context, també cal tenir present la Resolució de Parlament de Catalunya per aprovada recentment per la qual es proposa al Departament d'Ensenyament la confecció d'un nou decret sobre menjadors escolars.

Conseqüències de no adoptar la proposta de decret.

D'acord amb el que s'ha exposat en el punt 2 d'aquesta memòria preliminar, s'imposa actuar i adoptar les mesures de racioonalització i eficàcia en la gestió dels menjadors escolars, de manera que es pugui garantir la sostenibilitat del sistema actual, a la vegada que es millori la seva extensió social, justícia distributiva i eficiència econòmica.

En aquest sentit, I‘Administració de la Generalitat de Catalunya pretén articular una opció del servei públic de menjador escolar, promovent  els canvis organitzatius necessaris per millorar la prestació actual del servei.

Per tant, per actualitzar i millorar el decret actual només es pot realitzar amb un nou decret que ho faci i substitueixi la regulació actual per tal d'adaptar-la a la realitat social i els canvis normatius existents com la llei d'educació de l'any 2009 i la llei de transparència, entre d'altres.

Descripció i avaluació  d'altres opcions (no normatives i normatives) per assolir els objectius que es pretenen amb el nou decret.

Els objectius que es pretenen únicament es poden assolir mitjançant una disposició reglamentaria que desplegui les previsions contingudes en la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i sigui suficient per a derogar la normativa vigent actualment que necessita actualitzar-se.

Avaluació dels efectes per als ciutadans i per a les empreses de l'aplicació del decret (reducció de càrregues administratives i simplificació de l'activitat administrativa).

Aquesta proposta de decret no té afectació des de la vessant de carregues administratives respecte de les empreses ni dels ciutadans. En tot cas, comporta una major transparència i. una major eficàcia en la gestió dels menjadors escolars, a la vegada que es millora la seva extensió social, justícia distributiva i eficiència econòmica.

Podeu fer les vostres aportacions i suggeriments respecte al desenvolupament d'aquesta normativa a l'apartat de comentaris.

Si voleu fer arribar les vostres aportacions i comentaris amb el formulari previst per aportacions mitjançant el correu electrònic: dgace.ensenyament@gencat.cat.

Propostes Veure tots (156)

Demano al Departament d'Ensenyament que el nou Decret de menjadors reculli les consideracions...
No podem deixar la gestió del menjador subjecte a criteris d'eficiència (sempre orientats a la...
a) Que, entre altres models, es permeti que el centre mateix gestioni el menjador escolar,...
Demano al Departament d'Ensenyament que el nou Decret de menjadors reculli les consideracions...
Veure tots (156)
Departament Ensenyament
Disposa de retorn No
Data de finalització 13 de Febrer de 2017
Referència: II-PART-2017-01-53

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/servei-menjador-escolar/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/servei-menjador-escolar/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

127

Participants

1

Seguidores

156

Propostes