Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais de trobada entre Administració i ciutadania per a dur a terme debats regulars a l’entorn de polítiques sectorials.

Pots conèixer tots els consells de participació de la Generalitat, les seves funcions i qui en forma part. També pots consultar l’activitat i les deliberacions d’aquests òrgans.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Conèixer i avaluar els objectius principals del sistema universitari de Catalunya

Funcions:

-Assessorar el departament competent en matèria universitària en relació amb els criteris per elaborar la Programació universitària de Catalunya.

-Emetre un informe de les qüestions que, a iniciativa de la Presidència o de la Junta, es considerin d´interès pel sistema universitari de Catalunya.

-Facilitar l’intercanvi d’informació i les consultes recíproques entre les universitats catalanes, especialment en els àmbits i en les situacions que les afecten d’una manera conjunta.

-Impulsar programes conjunts d’actuació interuniversitària i promoure i elaborar documents d’interès comú en l’àmbit de la docència, de la recerca i de la gestió i els serveis.

- Promoure la col·laboració de les universitats amb altres institucions, públiques o privades, per a executar programes d’interès general.

- Fomentar l’equilibri entre les universitats, tenint en compte la Programació universitària de Catalunya en el seu conjunt, evitant duplicitats innecessàries i promovent l’equilibri territorial i mediambiental. 

- Promoure les universitats del sistema universitari de Catalunya, especialment pel que fa a l’oferta educativa i la qualitat dels centres i els serveis universitaris. 

- Conèixer la memòria d’activitats de la Junta del Consell i de les seves comissions.

- Proposar els criteris de la política de beques que garanteixin una igualtat d’oportunitats efectiva 

- La resta de funcions que li atribueixi la Llei 1/2003 d’universitats de Catalunya i l’altra normativa vigent.

Composició:

a ) Unipersonals: el president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta i el secretari o secretària general. 

b) Col·legiats: la Conferència General i la Junta.

Normativa: Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (DOGC núm.3826)

Departament d'adscripció: Empresa i Coneixement

Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-12-7

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/CFA-GEN-INTERUNIVERSITARI/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/CFA-GEN-INTERUNIVERSITARI/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>