Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consell de la Professió Infermera de Catalunya

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais de trobada entre Administració i ciutadania per a dur a terme debats regulars a l’entorn de polítiques sectorials.

Pots conèixer tots els consells de participació de la Generalitat, les seves funcions i qui en forma part. També pots consultar l’activitat i les deliberacions d’aquests òrgans.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Òrgan permanent de consulta i participació del col·lectiu infermer a Catalunya, en reconeixement de la singularitat de l’exercici d’aquesta professió

Funcions:

a) Actuar com a òrgan de participació, consulta i cerca de consens del Departament de Salut en el desenvolupament de les polítiques professionals.

b) Actuar com a òrgan de consulta i participació en la determinació de qüestions relatives a l’exercici de la professió que afectin el col·lectiu infermer

c) Actuar com a òrgan de consulta i participació del Departament de Salut en el desenvolupament de les polítiques acadèmiques i formatives del col·lectiu infermer.

d) Donar suport al Departament de Salut en el desenvolupament del Pla de recursos humans del sistema sanitari integral de responsabilitat pública de Catalunya.

e) Donar suport al Departament de Salut en el desenvolupament de la Llei d’ordenació de les professions sanitàries.

f) Participar en el desenvolupament de les actuacions contingudes en el Pla de Salut de Catalunya que afectin el col·lectiu infermer.

g) Participar en el procés d’anàlisi de les polítiques de salut i proposar accions per reduir les inequitats en salut. amb especial èmfasi en les desigualtats de gènere.

h) Participar en el procés de definició de les mesures d’implementació i d’acció positiva, per garantir el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitat entre el col·lectiu infermer, pel que fa a l’ocupació, formació, promoció professional i condicions de treball.

Composició:

a) Un president o presidenta, que ostenta la Secretaria d’Estratègia i Coordinació del Departament de Salut.

b) Un vicepresident primer o vicepresidenta primera, que es designarà pel conseller o consellera de Salut d’entre els vocals en representació de l’Administració sanitària, amb titulació d’infermer o infermera.

c) Un vicepresident segon o vicepresidenta segona, que es designarà per i d’entre els vocals no pertanyents a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

d) Un secretari o secretària, representant de l’Administració sanitària amb titulació d’infermer o infermera, que actuarà amb veu i sense vot.

e) Vocals:

El secretari o secretària general del Departament de Salut.

El director o directora del Servei Català de la Salut.

El director o directora gerent de l’Institut Català de la Salut.

Una persona designada pel secretari o secretària d’Estratègia i Coordinació, d’entre personal que sigui infermer o infermera amb vinculació funcionària, estatutària de serveis de salut o laboral del Departament de Salut o dels ens i organismes que en depenen.

 El degà o degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.

 Quatre infermers o infermeres en representació dels col·legis d’infermeres i infermers de Catalunya .

El president o presidenta de l’Associació Catalana d’Infermeria.

El president o presidenta de l’Associació Catalana de Llevadores.

El president o presidenta de la Societat Catalana d’Infermeres de Salut Mental.

El president o presidenta de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya.

El president o presidenta de l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica.

El president o presidenta de l’Associació Catalana d’Infermeria del Treball i Salut Laboral.

El president o presidenta de l’Associació de Directors d’Escoles d’Infermeria de Catalunya i un infermer o infermera que es designarà a proposta de l’esmentada Associació.

Dos infermers o infermeres que es designaran pel director o directora gerent de l’Institut Català de la Salut, un en representació de l’àmbit d’atenció primària, i l’altre en representació de l’àmbit d’atenció hospitalària.

Sis infermers o infermeres en representació de les organitzacions que agrupen els centres sanitaris de Catalunya.

Dos infermers o infermeres en representació de SATSE.

Dos infermers o infermeres en representació de CCOO.

Dos infermers o infermeres en representació d’UGT.

Dos infermers o infermeres en representació de CATAC.

Dos infermers o infermeres en representació de la Federació d’Associacions Professionals d’Infermeria de Catalunya (FAPIC)

Un infermer o infermera en formació pel sistema de residència que es designarà a proposta de la persona titular de la Secretaria d’Estratègia i Coordinació.

Sis infermers o infermeres de reconegut prestigi que es designaran pel conseller o consellera de Salut

Normativa:

-Ordre SLT/126/2012, de 8 de maig, DOGC 6132 (per la qual es refonen l'Ordre SLT/457/2006, de 2 d'octubre, de creació del Consell de la Professió Infermera de Catalunya, adscrit al Departament de Salut, i l'Ordre SLT/43/2011, d'11 de març, de modificació parcial de l'anterior, i se n'actualitza el contingut)

-Decret 119/2014, de 5 d'agost, DOGC 6681

Departament d'adscripció: Salut

                                  

Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2018-01-15

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/CONSELL-DE-LA-PROFESSIO-INFERMERA-DE-CATALUNYA/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/CONSELL-DE-LA-PROFESSIO-INFERMERA-DE-CATALUNYA/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>