Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consell de Professions Sanitàries de Catalunya

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais de trobada entre Administració i ciutadania per a dur a terme debats regulars a l’entorn de polítiques sectorials.

Pots conèixer tots els consells de participació de la Generalitat, les seves funcions i qui en forma part. També pots consultar l’activitat i les deliberacions d’aquests òrgans.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Òrgan permanent d’assessorament, consulta i participació del Departament en l’establiment de les polítiques departamentals en matèria professional.

Funcions:

a) Actuar com a òrgan d’assessorament, consulta i participació del departament competent en matèria de salut en el desenvolupament de les polítiques que afectin els aspectes professionals en l’àmbit de la salut.

b) Fer estudis i propostes al departament competent en matèria de salut sobre el desenvolupament de les polítiques acadèmiques i formatives dels professionals de la salut.

c) Participar en la definició d’un sistema de reconeixement del desenvolupament professional basat en el manteniment i la millora de les competències professionals, l’acreditació i reacreditació periòdica.

d) Aprofundir en els rols professionals en el context d’una atenció sanitària integral, de cooperació multiprofessional i interdisciplinària.

e) Col·laborar amb l’Administració sanitària en l’elaboració d’estudis i propostes en aquells temes que afectin la planificació de les professions sanitàries, les competències professionals i la seva adequació a les necessitats

sanitàries des d’una perspectiva demogràfica, de gènere, assistencial, epidemiològica i tecnològica.

f) Donar suport al departament competent en matèria de salut en el procés de revisió, avaluació i actualització del Llibre blanc de les professions sanitàries a Catalunya.

g) Col·laborar en la promoció i establiment d’un sistema sanitari integrador, col·laboratiu i multidisciplinari de millora de l’eficiència i la qualitat de la pràctica clínica a través de la inclusió de la perspectiva de gènere i de l’impuls dels valors i la responsabilitat professional en la gestió dels recursos sanitaris públics.

h) Promoure el desenvolupament de les diferents professions sanitàries i el lideratge dels seus professionals.

i) Totes aquelles altres funcions que li siguin assignades expressament per la persona titular del departament competent en matèria de salut.

Composició:

a) Un president o presidenta, que és el conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, o persona en qui delegui.

b) Un vicepresident primer o una vicepresidenta primera, designat pel conseller o consellera del departament competent en matèria de salut d’entre els vocals en representació d’aquest departament.

c) Un vicepresident segon o una vicepresidenta segona, escollit pels vocals no pertanyents a l’Administració de la Generalitat d’entre ells mateixos.

d) Els vocals següents:

El secretari o secretària general del departament competent en matèria de salut.

El director o directora del Servei Català de la Salut.

El director o directora general de Planificació i Recerca en Salut del departament competent en matèria de salut.

El secretari o secretària de Salut Pública.

El president o presidenta del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.

El degà o degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.

El president o presidenta del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya.

El degà o degana del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya.

Una persona representant de cadascun dels col·legis oficials de metges de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

Una persona en representació de cadascun dels col·legis oficials d’infermeres i infermers de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

Una persona en representació de cadascun dels col·legis oficials de farmacèutics de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

Una persona en representació del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.

Una persona en representació del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.

Una persona en representació del Col·legi de Biòlegs de Catalunya.

Una persona en representació del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya.

Una persona en representació del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya.

Una persona en representació del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes i Òptiques Optometristes de Catalunya.

Una persona en representació del Col·legi de Logopedes de Catalunya.

Una persona en representació del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya.

Una persona en representació del Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.

Una persona en representació del Col·legi Oficial de Protètics Dentals de Catalunya.

Una persona en representació de l’Associació d’Higienistes i Auxiliars Dentals de Catalunya

Normativa: Ordre SLT/363/2014, de 10 de desembre, DOGC 6774

Departament d'adscripció: Salut

                                  

                               

Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2018-01-14

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/CONSELL-DE-PROFESSIONS-SANITARIES-DE-CATALUNYA/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/CONSELL-DE-PROFESSIONS-SANITARIES-DE-CATALUNYA/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>