Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consell de Salut Laboral

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais de trobada entre Administració i ciutadania per a dur a terme debats regulars a l’entorn de polítiques sectorials.

Pots conèixer tots els consells de participació de la Generalitat, les seves funcions i qui en forma part. També pots consultar l’activitat i les deliberacions d’aquests òrgans.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Òrgan consultiu per a les qüestions referents a la salut laboral, que fomenta la participació i el diàleg social amb els agents del territori                                        

Funcions:                                                                     

a) Informar projectes i emetre dictàmens sobre aspectes relacionats amb la salut laboral que li siguin encomanats per la Secretaria de Salut Pública. 

b) Formular propostes d’actuacions en matèria de salut laboral i elevar-les a la Secretaria de Salut Pública . 

c) Recomanar el desenvolupament de projectes de recerca en les àrees d’acció de la salut laboral, tenint en compte, si escau, les diferències entre homes i dones en relació amb la protecció de la salut.

d) Proposar iniciatives de comunicació sobre aspectes relacionats amb la salut laboral, estimular la participació dels agents socials, la ciutadania i les institucions relacionades amb la salut laboral.

e) Coordinar les seves actuacions amb els altres àmbits de l'Administració de la Generalitat amb competències en la matèria de prevenció de riscos laborals i seguretat i salut laboral.

f) Proposar les línies estratègiques de l’acció interdepartamental relacionada amb la salut laboral que ha de ser traslladada al Pla interdepartamental de salut pública. 

g) Coordinar-se amb altres consells amb funcions anàlogues.

Composició:                                                                  

a) El/la President/a, que és el/la Secretari/a de Salut Pública.

b) El/la Vicepresident/a, que és escollit entre els seus membres.

c) Dos en representació i a proposta del Departament competent en matèria de salut, un dels quals ha d’estar adscrit a la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques.

d) Dos en representació i a proposta del Departament competent en matèria de relacions laborals, un dels quals ha d’estar adscrit a la Inspecció de Treball.

e) Un en representació del Servei Català de la Salut, a proposta del seu director.

f) Quatre en representació i a proposta de les organitzacions empresarials més rellevants de Catalunya en proporció a llur representativitat.

g) Quatre en representació i a proposta de les organitzacions sindicals més rellevants de Catalunya, segons dades facilitades pel Departament competent en matèria de treball.

h) Un en representació de les entitats acreditades com a serveis de prevenció de riscos laborals, a proposta de l’Associació Catalana d’Entitats Preventives Acreditades.

i) Un en representació i a proposta del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, en l’àmbit de les especialitats de medicina del treball i d’infermeria del treball, respectivament.

j) Un en representació de les entitats científiques relacionades amb la salut laboral, a proposta de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.

k) Un en representació i a proposta de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

l) Dos en representació i a proposta de les Mútues d'accidents de treball i malalties professionals amb més implantació a Catalunya.

m) Tres en representació dels centres de docència i recerca més rellevants en matèria de salut laboral, a proposta del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Membres:                                                     

- La presidència del Consell de Salut de Catalunya correspon a l'Honorable Senyor Antoni Comín Oliveres, conseller de Salut, o la persona en qui delegui.

- La vicepresidència del Consell de Salut de Catalunya correspon al senyor David Elvira Martínez, secretari d'Atenció Sanitària i Participació, o la persona en qui delegui.

- Vocalies en representació de la persona titular del departament de salut corresponen a les persones següents:

- Senyor Ismael PirIas i Forcadell, com a vocal titular.

- Senyor Miquel Carreras Massanet, com a vocal titular.

- Senyor Lluís Franch Virías, com a vocal titular.

- Senyor Roger Pla Farnós, com a vocal titular.

- Senyora Marta Chandre Jofré, com a vocal titular.

- Senyor Jordi Cortada Echauz, com a vocal titular.

- Senyor Josep Maria Argimon Pallàs, com a vocal titular.

- Senyora Neus Rams Pla, com a vocal titular.

- Senyora Pilar Magrinyà Rull, com a vocal titular.

- Senyora M. Josep Borràs Pascual, com a vocal titular, que actua com a secretària.

- Senyor Joan Guix i Oliver, secretari de Salut Pública, o persona en qui delegui.

Vocalies en representació dels ajuntaments i dels consells comarcals, a proposta, per meitats, de la Federació de

Municipis de Catalunya corresponen a les persones següents:

- Senyor Manuel Enric Llorca lbariez, alcalde de Sant Andreu de la Barca, com a vocal titular, i senyor Santiago Macip Esteller, quart tinent alcalde de Pineda de Mar, com a vocal suplent.

- Senyor Joan Carles Rodríguez Casadevall, conseller comarcal d'Osona, com a vocal titular, i senyora Isabel Alberch Fugueres, regidora de Salt, com a vocal suplent.

- Senyora Laura Campos Ferrer, alcaldessa de Montcada i Reixac, com a vocal titular, i senyor Óscar Gil Sotillo, tercer tinent d'alcalde de Montcada i Reixac, com a vocal suplent.

- Senyora Ana María Martínez Martínez, alcaldessa de Rubí, com a vocal titular, i senyor Joan Manuel Vinzo Gil, regidor de Mataró, com a vocal suplent.

- Senyor Juli Fernàndez Olivares, alcalde de Sabadell, com a vocal titular, i senyora Montserrat Isern Vivancos, regidora de Calaf, com a vocal suplent.

Vocalies del Consell de Salut de Catalunya en representació dels ajuntaments i dels consells comarcals, a proposta, per meitats, de l'Associació Catalana de Municipis corresponen a les persones següents:

- Senyor David Rovira Minguella, alcalde de l'Espluga de Francolí, com a vocal titular.

- Senyora M. José Invernón Módol, alcaldessa d'Aspa, com a vocal titular.

- Senyora Maria Rosell Medall, alcaldessa de Sant Sadurní d'Anoia, com a vocal titular.

- Senyor Francisco Infante Sànchez, regidor de Sant Vicenç dels Horts, com a vocal titular.

- Senyora Marta Roqué Aubia, alcaldessa de Rellinars, com a vocal titular.

Vocalia del Consell de Salut de Catalunya en representació del Consell General d'Aran, a proposta del Ple, correspon a la persona següent:

- Senyora Anna Díaz Morelló, consellera de Benestar, com a vocal titular, i senyora M. Àngels Borràs Hurtado, directora del Servei Aranès de Benestar i Salut, com a vocal suplent.

Vocalies del Consell de Salut de Catalunya en representació i a proposta de les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya, segons les dades del departament competent en matèria de treball:

- Senyora Antònia Pacual Moreno, com a vocal titular de CCOO, i senyora Carme Vilella Escruela, com a vocal suplent de CCOO.

- Senyor Javier Sobrino Martínez, com a vocal titular de CCOO, i senyor Àngel Andrés Gallardo Sànchez, com a vocal suplent de CCOO.

- Senyora Laura Pelay Bargalló, com a vocal titular d'UGT, i senyor Joan Ramon Barachina Casals, com a vocal suplent d'UGT.

- Senyor Juan Cobacho Marín, com a vocal titular d'UGT, i senyora Imma Vivar Ruiz, com a vocal suplent d'UGT.

Vocalies del Consell de Salut de Catalunya en representació i a proposta de les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit sanitari de Catalunya segons les dades del departament competent en matèria de treball:

- Senyor Jaume Gabarró Corbella, com a vocal titular de CCOO, i senyor Miguel Gervilla Pozo, com a vocal suplent de CCOO.

- Senyora Maria José Molina Pérez, com a vocal titular d'UGT, i senyor Jordi Figueras Arsequell, com a vocal suplent d'UGT.

- Senyor Albert Tomàs Torrelles, com a vocal titular de Metges de Catalunya, i senyor Francesc Duch Campodarbe, com a vocal suplent de Metges de Catalunya.

- Senyora Montserrat Peha Arenas, com a vocal titular de SATSE, i senyor David Carbajales Alvarez, com a vocal suplent de SATSE.

Vocalies del Consell de Salut de Catalunya en representació i a proposta de les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya corresponen a les persones següents:

- Senyora Rosa Puig Ampurdanès, com a vocal titular de PIMEC, i senyor Antoni Torres Vergara, com a vocal suplent de PIMEC.

Vocalies del Consell de Salut de Catalunya en representació i a proposta de les organitzacions de prove'idors sanitaris corresponen a les persones següents:

- Senyora Candela Calle Rodríguez, com a vocal titular de l'Institut Català de la Salut, i senyor Jordi Trelis Navarro, com a vocal suplent de l'Institut Català de la Salut.

- Senyor Enric Mangas Monge, com a vocal titular de La Unió. Associació d'Entitats Sanitàries i Socials, i senyor Ramon Massaguer Meléndez, com a vocal suplent de La Unió. Associació d'Entitats Sanitàries i Socials.

- Senyor Manel J. Ferré Montaríés, com a vocal titular del Consorci de Salut i Social de Catalunya, i senyor José Augusto García Navarro, com a vocal suplent del Consorci de Salut i Social de Catalunya.

- Senyora Cristina Contel Bonet, com a vocal titular de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut, i senyor Lluís Montset Castells, com a vocal suplent de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut.

Vocalies del Consell de Salut de Catalunya en representació de les organitzacions de consumidors i usuaris més representatives de Catalunya, a proposta del Consell de les Persones Consumidores de Catalunya, corresponen a les persones següents:

- Senyor Salvador Domínguez Rodríguez, com a vocal titular de la Unió de Consumidors de Catalunya (UCC).

- Senyora Carme Sabater Sànchez, com a vocal titular de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació.

- Senyor José Luis Nueno Sanz, com a vocal titular de Facua, Consumidors en acció.

Vocalia del Consell de Salut de Catalunya en representació i a proposta de la Confederació d'Associacions Veinals de Catalunya:

- Senyor Albert Torrents Miguez, com a vocal titular, i senyor Torcuato Matilla Matilla, com a vocal suplent.

Vocalia del Consell de Salut de Catalunya en representació i a proposta del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya de Catalunya:

- Senyora Inma Grau Corral, com a vocal titular, i senyora Esther Roger Alcoba, com a vocal suplent.

Vocalies del Consell de Salut de Catalunya en representació i a proposta de les corporacions professionals sanitàries:

- Senyor Josep Maria Benet Martí, com a vocal titular del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, i senyor Marc Soler Fàbregas, com a vocal suplent del Consell de Col-legis de Metges de Catalunya.

- Senyora Núria Cuxart Ainaud, com a vocal titular del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, i senyora Cristina Díez Liesa, com a vocal suplent del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya.

- Senyor Jordi de Dalmases Balaria, com a vocal titular del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, i senyora M. Pilar Gascón Lecha, com a vocal suplent del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya.

Vocalies del Consell de Salut de Catalunya en representació de les universitats catalanes, a proposta del Consell Interuniversitari de Catalunya:

- Senyora Josefina Patirk Masó, com a vocal titular de la Universitat de Girona, i senyor Joan San Molina, com a vocal suplent de la Universitat de Girona.

- Senyor Manel Armengol Carrasco, com a vocal titular de la UAB, i senyor Vicent Fonollosa Pla, com a vocal suplent de la UAB.

Vocalies titulars del Consell de Salut de Catalunya, en representació de les entitats científiques, a proposta de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears:

- Senyor Àlvar Net Castel, com a vocal titular, en representació de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, i senyora Montserrat Antonín Martín, com a vocal suplent, en representació de la Societat Catalano Balear d'Infermeria.

- Senyora Cristina Roure Nuez, com a vocal titular, en representació de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, i senyor Javier Martínez Osorio, com a vocal suplent, en representació de la Societat Catalana d'Odontoestomatologia.                                                               

Normativa:                                                                                                

Decret Llei 4/2010, de 3 d’agost, DOGC 5685

Llei 11/2011, del 29 de desembre, DOGC 6035 (OMNIBUS) (canvi nom)

Decret 97/2013, de 5 de febrer, DOGC 6310 (estatuts) No es recull la possibilitat de participació ciutadana

Departament d'adscripció: Salut 

Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-12-11

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/CONSELL-DE-SALUT-LABORAL/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/CONSELL-DE-SALUT-LABORAL/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>