Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Taula del Turisme de Catalunya

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais de trobada entre Administració i ciutadania per a dur a terme debats regulars a l’entorn de polítiques sectorials.

Pots conèixer tots els consells de participació de la Generalitat, les seves funcions i qui en forma part. També pots consultar l’activitat i les deliberacions d’aquests òrgans.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Òrgan col·legiat, consultiu, de col·laboració i assessorament del Departament competent en matèria de turisme i plataforma interactiva de participació entre els agents públics i privats.

Funcions:

a) Cooperar en la definició i execució de les polítiques turístiques.

b) Emetre els informes que li siguin encomanats pel conseller o consellera.

c) Avaluar les dades i estadístiques entorn a l'activitat turística.

d) Proposar la creació de nous productes turístics i definir la política d'informació, difusió i atenció turística.

e) Debatre de forma prèvia nous projectes normatius en matèria turística, així com col·laborar en la determinació dels criteris interpretatius de les normes turístiques vigents.

f) Analitzar l'impacte de normes que incideixin sobre els establiments i les activitats turístiques.

g) Col·laborar en la implantació i desplegament del sistema de qualitat turística i dels processos i projectes que se'n derivin.

h) Recomanar i proposar actuacions en l'àmbit de la formació en turisme.

i) Proposar línies prioritàries d'anàlisi, investigació i innovació en l'àmbit turístic.

j) Proposar iniciatives i actuacions que es considerin adequades per a l'ordenació, programació, planificació, estratègia, qualitat i intel·ligència en l'àmbit del turisme a Catalunya.

k) Estudiar, promoure i impulsar inversions en l'àmbit del turisme susceptibles d'incrementar l'afluència d'usuaris turístics i visitants en el territori.

l) Impulsar l'emprenedoria i el creixement empresarial en l'àmbit del turisme, tot procurant per l'enfortiment del seu teixit.

m) Promoure la qualitat de l'ocupació en el sector turístic.

Normativa: DECRET 420/2011, de 20 de desembre, de creació de la Taula del Turisme de Catalunya (DOGC 6030 de 22/12/2011)


Grup promotor Departament d'Empresa i Coneixement
Qui participa Entitats que promouen el turisme, sector hoteler
Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-11-8502

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/E6J73WaZND/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/E6J73WaZND/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>