Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Comissió Assessora sobre la publicitat de productes sanitaris adreçada al públic

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais de trobada entre Administració i ciutadania per a dur a terme debats regulars a l’entorn de polítiques sectorials.

Pots conèixer tots els consells de participació de la Generalitat, les seves funcions i qui en forma part. També pots consultar l’activitat i les deliberacions d’aquests òrgans.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Informar i assessorar sobre la publicitat dels productes sanitaris i productes sanitaris per a diagnòstic in vitro, dirigida al públic

Funcions:

a) Estudiar i analitzar les sol·licituds d'autorització de la publicitat adreçada al públic dels productes sanitaris i dels productes sanitaris per a diagnòstic in vitro, inserida en mitjans de difusió de caràcter general, i emetre un dictamen, de caràcter no vinculant, sobre la pertinença, o no, de la seva autorització.

b) Informar i assessorar tècnicament, per tal que la publicitat dels productes sanitaris i dels productes sanitaris per a diagnòstic in vitro s'ajusti a la normativa vigent.

c) Proposar als òrgans competents les mesures que procedeixin per a l'aplicació de la normativa sobre productes sanitaris i els productes sanitaris per a diagnòstic in vitro.

d) Informar i assessorar per tal que la publicitat dels productes sanitaris i dels productes sanitaris per a diagnòstic in vitro s'atinguin a la normativa vigent amb relació a la no-discriminació per raó de sexe.

Composició

a) Un president o una presidenta, que serà la persona titular de la Direcció General de Recursos Sanitaris o persona en qui delegui.

b) Dues persones en representació de la Subdirecció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, una de les quals n'assumirà la vicepresidència en cas d'absència del president o la presidenta, i l'altra les funcions pròpies de la secretaria de l'òrgan.

c) Una persona en representació de l'Assessoria Jurídica del Departament de Salut.

d) Una persona en representació del departament competent en matèria de consum.

e) Una persona en representació de l'Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATM).

f) Una persona en representació de la Federació Espanyola d'Empreses de Tecnologia Sanitària (FENIN-Catalunya).

g) Una persona en representació de les persones consumidores proposada per la Comissió Permanent del Consell de les Persones Consumidores de Catalunya creada pel Decret 46/2005, de 22 de març, pel qual es crea el Consell de les Persones Consumidores de Catalunya.

h) Una persona en representació de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears”.

Normativa:

Ordre SSS7143/2002 de 30 d'abril, DOGC 3631. Ordre SLT/ 373/2008, de 24 de juliol, DOGC 5187

Departament d'adscripció: Salut

Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-11-8546

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/HyVEiCA62i/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/HyVEiCA62i/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>