Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consells de Participació Territorial de Salut

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais de trobada entre Administració i ciutadania per a dur a terme debats regulars a l’entorn de polítiques sectorials.

Pots conèixer tots els consells de participació de la Generalitat, les seves funcions i qui en forma part. També pots consultar l’activitat i les deliberacions d’aquests òrgans.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Òrgans de participació comunitària territorial de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut

Funcions:

a) Assessorar i formular propostes relatives als assumptes relacionats amb la protecció de la salut i l'atenció sanitària, en els àmbits territorials respectius, als òrgans territorials del Departament de Salut i dels ens que en depenen.

b) Verificar que les actuacions dels òrgans territorials del Departament de Salut i dels ens que en depenen s'adeqüen a la normativa sanitària i es desenvolupen d'acord amb les necessitats socials i les possibilitats econòmiques del sector públic.

c) Promoure la participació de la comunitat en els centres i els establiments sanitaris.

d) Conèixer l'avantprojecte del Pla de salut de la regió i informar sobre l'avantprojecte, abans que s'aprovi.

e) Conèixer la memòria de la demarcació territorial del Servei Català de la Salut corresponent a llur àmbit territorial, o, si escau, a l'àmbit territorial de la regió sanitària, i informar sobre la memòria, abans que s'aprovi.

f) Conèixer anualment l'escenari pressupostari corresponent a llur territori, o, si s'escau, al de la regió sanitària, abans que s'aprovi l'avantprojecte de pressupost.

Normativa:

Llei 2/2014, de 27 de gener, DOGC 6551 Decret 201/2015, de 15 de setembre dels òrgans de participació comunitària en el sistema sanitari públic.

Departament d'adscripció: Salut

Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-11-8548

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/JQAD4p14PA/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/JQAD4p14PA/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>