Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consell de Coordinació de la Seguretat Privada

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais de trobada entre Administració i ciutadania per a dur a terme debats regulars a l’entorn de polítiques sectorials.

Pots conèixer tots els consells de participació de la Generalitat, les seves funcions i qui en forma part. També pots consultar l’activitat i les deliberacions d’aquests òrgans.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Promoure la coordinació dels sectors implicats en aquesta matèria a Catalunya.

Funcions:                                             

a) Assessorar el Departament d'Interior sobre els criteris generals d'aplicació, desenvolupament i coordinació de caràcter complementari de la normativa vigent sobre seguretat privada. 

b) Proposar criteris d'homogeneïtzació d'actuacions administratives quan siguin necessaris. 

c) Intercanviar experiències dels diferents sectors representats en el Consell i formular propostes de procediments de lluita contra la delinqüència objecte de la seguretat privada. 

d) Conèixer els avenços tècnics que es vagin produint en mesures de seguretat i que, si escau, puguin substituir les ja existents i informar sobre ells. 

e) Proposar criteris de coordinació de les empreses i el personal de seguretat privada amb la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, i si escau, amb la resta de forces i cossos de seguretat. 

f) Analitzar, valorar i, si s'escau, proposar activitats de formació del personal de seguretat privada. 

g) Informar sobre qualsevol avantprojecte de normativa que pugui afectar el sector. 

h) Elevar al Departament d'Interior els informes que s'estimin convenients o que aquest li reclami, en l'àmbit de la seva competència.

Composició:                                                      

a) Per la Generalitat de Catalunya: La persona titular de la Direcció General d'Administració de Seguretat, que n'exerceix la presidència del consell, o persona en qui delegui, i la persona titular de la Direcció General de la Policia, que n'exerceix la videpresidència. Les persones titulars dels Serveis Territorials d'Interior competents en matèria de seguretat o bé la persona en qui deleguin. Dos membres del Cos de Mossos d'Esquadra Dos persones representants de la Direcció General de la Policia Una persona representant per cadascun dels departaments competents en matèries de: Treball, Indústria, Comerç, Turisme i Consum. 

b) Tres representants de l'Administració general de l'Estat 

c) Dos representants de les corporacions locals 

d) Dos representants de les associacions o les federacions de les entitats de crèdit. Dos representants dels treballadors del sector. 

e) Un representant dels organismes, associacions o federacions i un representant dels treballadors, de les empreses o entitats obligades a disposar de mesures de seguretat, incloses en els grups següents: joieries i argenteries; galeries d'art i tendes d'antiguitats; estacions de servei i unitats de subministrament de combustibles i carburants; empreses de producció, transport i distribució d'explosius i armes; oficines de farmàcia; administracions de loteria i despatxos d'apostes mútues; establiments de jocs d'atzar; i mitjanes i grans empreses de distribució i de transport.

f) Dos representants de les federacions i associacions d'empreses de seguretat d'àmbit autonòmic Un representant de les federacions i associacions d'empreses de seguretat d'àmbit supraautonòmic Tres representants dels treballadors del sector 

g) Un representant de la Federació Catalana de Caça 

h) Un representant de les associacions o federacions de detectius privats de Catalunya 

i) Un representant dels centres de formació autoritzats a Catalunya per impartir ensenyaments de formació i actualització del personal de seguretat privada. 

Normativa: Decret 233/1998, de 30 de juliol, pel qual es crea el Consell de Coordinació de la Seguretat Privada.                                                 

Departament d'adscripció: Interior

Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-11-8524

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/MJ9QTTeXWu/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/MJ9QTTeXWu/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>