Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consell Assessor de la Seguretat de Pacients

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais de trobada entre Administració i ciutadania per a dur a terme debats regulars a l’entorn de polítiques sectorials.

Pots conèixer tots els consells de participació de la Generalitat, les seves funcions i qui en forma part. També pots consultar l’activitat i les deliberacions d’aquests òrgans.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Interlocutor per a la millora de la seguretat dels pacients, que facilita a tots els col·lectius: persones malaltes, associacions, professionals.... poder debatre i reflexionar, per consensuar les mesures a adoptar.

Funcions: .

a) Informar sobre els projectes d'actuacions i les propostes normatives impulsats pel Departament de Salut i els ens dependents o vinculats que incideixin en aspectes de seguretat dels i de les pacients.

b) Afavorir la difusió i la instauració d'una cultura de seguretat entre els diferents agents del sector, i promoure així una visió oberta entre la societat, els i les pacients i el sistema sanitari.

c) Proposar al Departament de Salut i als ens dependents o vinculats objectius de seguretat per aplicar en els àmbits assistencials per fomentar canvis d'efectivitat provada en el sistema que potenciïn la seguretat dels i de les pacients.

d) Impulsar el desenvolupament de diferents línies d'investigació que abordin els diferents aspectes de la seguretat clínica, i atendre, si s'escau, les diferències entre homes i dones i les necessitats d'aquelles persones que per raó de la seva discapacitat intel·lectual o sensorial tenen limitada la seva capacitat de comunicació en relació amb la protecció de la seva salut.

e) Afavorir la difusió entre els i les pacients dels problemes de seguretat i fomentar- ne la participació per facilitar un entorn a l'assistència de més seguretat.

f) Promoure la millora dels sistemes de mesura i avaluació de la seguretat i servir com a observatori per aconseguir les millors pràctiques en seguretat.

g) Proposar programes de formació i desenvolupament professional.

h) Promoure les tecnologies de la informació per millorar els processos de comunicació i formació en seguretat dels i de les pacients.

i) Promoure i facilitar la cooperació i coordinació d'iniciatives de seguretat entre els diferents grups d'implicats (professionals sanitaris, institucions sanitàries i pacients).

j) Proposar estàndards de seguretat en els sistemes d'autorització i d'acreditació als òrgans competents del Departament de Salut.

k) Establir, d'acord amb les directrius del Departament de Salut, relacions amb altres comunitats autònomes i amb altres països, a l'efecte de posar en comú coneixements sobre els esdeveniments adversos i les seves causes.

Composició:

Presidència, que correspon al director o directora general competent en matèria de recursos sanitaris del departament competent en matèria de salut.

Vicepresidència, que correspon a un o una vocal del Consell Assessor que s'elegeix d'entre els seus membres.

Vocals d'acord amb la representativitat següent:

a) Una persona en representació del Servei Català de la Salut.

b) Una persona en representació de l'Institut Català de la Salut.

c) Una persona en representació de la direcció general competent en matèria de recursos sanitaris, designada pel conseller o consellera competent en matèria de salut.

d) Una persona en representació de l'òrgan competent en matèria de planificació sanitària, designada pel conseller o consellera competent en matèria de salut.

e) Una persona en representació de l'òrgan competent en matèria de salut pública, designada pel conseller o consellera competent en matèria de salut.

f) Una persona en representació de l'Institut d'Estudis de la Salut.

g) Una persona en representació de l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut.

h) Una persona en representació de la Fundació Institut Català de Farmacologia.

i) Una persona en representació de l'Institut Català d'Oncologia.

j) Una persona en representació dels mitjans de comunicació, designada pel conseller o consellera de Salut.

k) Una persona en representació de La Unió (Associació d'Entitats Sanitàries i Socials).

l) Una persona en representació del Consorci de Salut i Social de Catalunya.

m) Una persona en representació de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut.

n) Una persona en representació de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.

o) Una persona en representació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.

p) Una persona en representació Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya.

q) Una persona en representació del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya.

r) Una persona en representació del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.

s) Una persona en representació del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

t) Una persona en representació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.

u) Una persona en representació de la Societat Catalana de Cirurgia.

v) Una persona en representació de la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor.

w) Una persona en representació de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial.

x) Una persona en representació de la Societat Catalanobalear d'Infermeria.

y) Una persona en representació de l'Associació Catalana d'Infermeres de Control d'Infeccions.

z) Una persona en representació de l'Associació Catalana d'Infermeria.

aa) Una persona en representació del Foro Español de Pacientes.

bb) Una persona en representació de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat.

cc) Una persona en representació del Programa de vigilància de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya (VINcat).

dd) Sis persones de reconegut prestigi en el camp de la seguretat de pacients designades pel conseller o consellera de Salut.

Secretaria correspon a un/a funcionari/a de la Direcció General competent en matèria de recursos sanitaris, nomenat/da pel Director/a general

Normativa: Ordre 542/2010, de 8 d'octubre, DOGC 5763

Departament d'adscripció: Salut

Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-11-8547

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/P3hcLebSbN/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/P3hcLebSbN/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>