Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consell de Seguretat de Catalunya

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais de trobada entre Administració i ciutadania per a dur a terme debats regulars a l’entorn de polítiques sectorials.

Pots conèixer tots els consells de participació de la Generalitat, les seves funcions i qui en forma part. També pots consultar l’activitat i les deliberacions d’aquests òrgans.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Òrgan consultiu i de participació a Catalunya, per millorar la seguretat amb iniciatives preventives que fomentin el disseny i l'avaluació de mesures concretes.

Funcions:

a) Analitzar, estudiar i avaluar la situació de la seguretat a Catalunya a partir dels resultats de l'Enquesta de seguretat pública de Catalunya i els estudis sobre aquest àmbit que el departament competent en matèria de seguretat pública elabora periòdicament, i emetre un informe anual sobre la seva evolució, i altres informes que consideri convenients.

b) Promoure i proposar mesures generals i iniciatives de millora de la situació de la seguretat a Catalunya, i presentar-les, si escau, als organismes competents.

c) Conèixer i impulsar iniciatives adreçades a la millora dels serveis de les diverses administracions relacionats amb la seguretat pública a Catalunya.

d) Acordar la constitució de comissions d'estudi i de grups de treball, i fixar-ne l'àmbit i els criteris d'actuació.

e) Conèixer del Pla general de seguretat de Catalunya i informar la Carta de serveis públics de seguretat.

f) La resta de funcions que li assigni la normativa vigent.

Composició:

1 El Consell és integrat per la presidència, la vicepresidència, les vocalies i la secretaria.

2 La presidència correspon al conseller o consellera del departament competent en matèria de seguretat pública.

3 La vicepresidència correspon al secretari o a la secretària general de. departament competent en matèria de seguretat pública.

4 Les vocalies, amb dret a veu i vot, exceptuant les previstes en l'apartat c) d'aquest article, que tenen dret a veu però no a vot, corresponen als o a les representants de les entitats ciutadanes, de les administracions locals, de la Generalitat, de l'Estat, si així ho acorda, són les següents:

a) Pel que fa a les entitats ciutadanes i als òrgans consultius i de participació ciutadana en què aquestes són presents:

a.1) Un/a representant per cadascuna de les organitzacions empresarials que tinguin la consideració legal de més representatives a Catalunya.

a.2) Un/a representant per cadascun dels sindicats que tinguin la consideració legal de més representatius a Catalunya.

a.3) Un/a representant de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya.

a.4) Un o una representant del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya.

a.5) Un o una representant del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

a.6) Un o una representant del Consell Escolar de Catalunya que ha de ser designada entre els membres que representen als pares i mares d'alumnes.

a.7) Un o una representant del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

a.8) Un o una representant del Consell Nacional de Dones de Catalunya.

a.9) Un o una representant del Consell de la Gent Gran de Catalunya.

a.10) Un o una representant de la Taula de Ciutadania i Immigració.

a.11) Un o una representant del Consell Nacional de lesbianes, gais i homes i dones bisexuals i transsexuals.

b) Pel que fa a les administracions locals:

b.1) Dos o dues representants de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, un o una dels quals ha de ser cap d'una policia local.

b.2) Dos o dues representants de la Federació de Municipis de Catalunya, un o una del quals ha de ser cap d'una policia local.

b.3) Un o una representant de l'Ajuntament de Barcelona.

c) Pel que fa als òrgans previstos en l'article 6.3 de la Llei 4/2003, de 7 d'abril, aquests disposen dels representants següents:

c.1) Un o una representant de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

c.2). Dos o dues representants de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, un o una dels quals ha de ser un dels representants del Departament de Salut en aquest òrgan.

c.3) Un o una representant de la Subcomissió contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l'Esport de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius.

c.4) Un o una representant del Consell Assessor d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives.

c.5) Un o una representant del Consell de Coordinació de la Seguretat Privada.

c.6) Un o una representant de la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya.

d) Pel que fa a la Generalitat de Catalunya, les persones titulars dels òrgans i organismes del departament competent en matèria de seguretat pública, són les següents:

d.1) Direcció general competent en matèria d'administració de seguretat.

d.2) Direcció general competent en matèria de policia.

d.3) Subdirecció operativa de la direcció general competent en matèria de policia.

d.4) Direcció general competent en matèria de protecció civil.

d.5) Direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments.

d.6) Servei Català de Trànsit.

e) Pel que fa a l'Estat, si així ho acorda, d'acord amb l'article 6.2 de la Llei 4/2003, de 7 d'abril:

e.1) Un o una representant de l'Administració de l'Estat.

e.2) Un o una representant de la judicatura.

e.3) Un o una representant de la fiscalia.

Normativa: Llei 4/2003, del 7 d'abril, d'ordenació del sistema de Seguretat Pública de Catalunya. Decret 29/2012, de 13 de març, del Reglament del Consell de Seguretat

Departament d'adscripció: Interior

Departament Interior
Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-11-8525

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/PYINohwJqX/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/PYINohwJqX/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>