Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consell General de Participació de l'ICS

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais de trobada entre Administració i ciutadania per a dur a terme debats regulars a l’entorn de polítiques sectorials.

Pots conèixer tots els consells de participació de la Generalitat, les seves funcions i qui en forma part. També pots consultar l’activitat i les deliberacions d’aquests òrgans.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Òrgan col·legiat de participació comunitària amb la finalitat d'assessorament, consulta i supervisió de l'activitat sanitària de l'ICS

Funcions:

a) Supervisió de l'activitat sanitària de l'Institut Català de la Salut, integrant, entre altres, els representants dels ens locals, de la societat civil i de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya i de les professions sanitàries. Aquests òrgans han de disposar dels instruments i mitjans necessaris per a garantir una participació efectiva i útil. Article 15 (Decret 13/2009) / Funcions: Correspon al Consell General de Participació dur a terme les funcions següents: a) Participar en el seguiment del desenvolupament i l'avaluació dels plans i programes assistencials.

b) Promoure la participació de la comunitat.

c) Conèixer la memòria anual de l'Institut Català de la Salut.

d) Conèixer el projecte de pressupost de l'Institut Català de la Salut.

e) Conèixer les enquestes de satisfacció, els suggeriments i les reclamacions per promoure una millora de l'atenció i el nivell de salut.

f) Ser informats del funcionament dels serveis, els projectes de millora i la coordinació entre nivells assistencials, i realitzar les propostes que es considerin convenients.

g) Contribuir a la projecció de les activitats de l'Institut Català de la Salut a la societat i a segments d'aquesta: escoles, col·lectius d'immigrants, entre d'altres, amb el recolzament de l'assessorament i els mitjans del propi Institut.

h) El Consell General de Participació desenvoluparà les activitats descrites incorporant la perspectiva de gènere.

Normativa:

Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut.

Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts de l'ICS.

Reglament de funcionament intern del Consell General de Participació de l'ICS.

Departament d'adscripció: Salut

Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-11-8543

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/ZYXKHVNpII/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/ZYXKHVNpII/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>