Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consell Consultiu de Pacients de Catalunya

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais de trobada entre Administració i ciutadania per a dur a terme debats regulars a l’entorn de polítiques sectorials.

Pots conèixer tots els consells de participació de la Generalitat, les seves funcions i qui en forma part. També pots consultar l’activitat i les deliberacions d’aquests òrgans.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Òrgan permanent de participació i consulta del Departament competent en matèria de salut amb les Associacions de pacients de responsabilitat pública

Funcions:

a) Desenvolupament de polítiques sanitàries, per tal de recomanar les mesures que consideri oportunes per a la millora dels serveis públics de salut, així com les actuacions específiques adients per a col·lectius concrets de pacients.

b) Compartir amb els pacients informació transparent, concreta, accessible i fàcilment comprensible del sistema català de salut de responsabilitat pública, per tal de conscienciar-los sobre l'ús adequat dels recursos públics i la importància de l'autoresponsabilitat en la cura de la seva salut. La informació haurà d'abastar l'activitat normativa, l'aplicació de polítiques sanitàries i de prestació de serveis sanitaris a Catalunya, els drets i els deures dels pacients, els nivells de qualitat dels centres assistencials i les mesures adoptades a proposta del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.

c) Vetllar per l'atorgament als pacients del suport i assessorament necessari sobre qüestions relacionades amb la prestació pública de serveis de salut tot incorporant el principi d'igualtat de tracte d'homes i dones.

d) Facilitar la participació de les associacions de pacients del sistema català de salut de responsabilitat pública en el procés d'elaboració, decisió i prestació de po· lítiques sanitàries i canalitzar les seves propostes i recomanacions tot incorporant la protecció del principi d'igualtat de tracte. .

e) Proposar actuacions per potenciar l'ús de les noves tecnologies en l'atenció sanitària per tal de facilitar l'autonomia del pacient i proporcionar un marc institu· cional segur on compartir informació de caire sanitari entre els pacients.

f) Atendre les peticions d'assessorament que puguin ser adreçades al Consell a través de la Secretaria general.

g) Proposar la creació de consells tècnics de pacients de les diferents patologies, si escau, i establir·ne la composició, estructura i normes de funcionament.

Composició

a) Un/a president/a, que és el/la Conseller/a del Departament competent en matèria de salut, o persona en qui delegui.

b) Un/a vicepresident/a, que és el/la president/a del Fòrum Català de Pacients, o persona en qui delegui.

c) Vocals:

El/la Cap del Gabinet del/la Conseller/a del Departament competent en matèria de salut.

Dues persones de reconegut prestigi en l'àmbit sanitari designades pel conseller o consellera del departament competent en matèria de salut.

Una persona de la Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris del departament competent en matèria de salut designada pel director o directora general de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris.

Dues persones en representació del Servei Català de la Salut designades pel seu director o directora.

Quinze persones en representació de les associacions de pacients, vuit a proposta del Fòrum Català de Pacients i set a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de salut.

Una persona en representació del Comitè de Bioètica de Catalunya, designada pel Ple.

Una persona en representació de l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, designada pel Consell d'Administració.

Una persona en representació del Servei d'Emergències Mèdiques, SA, designada pel Consell d'Administració.

Una persona en representació de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, designada per la Junta de Govern de l'entitat.

Secretari/a amb veu però sense vot, un o una representant de l'Administració sanitària que designarà el Conseller/a del departament competent en matèria de salut.

Membres:

President: Honorable Sr. Antoni Comín i Oliveres

Vocals:

Cap del Gabinet del conseller de Salut: Miquel Ferret i Miralles

Persones de reconegut prestigi en l'àmbit sanitari: Enric Maria Valls i Colom i Miquel Vilardell i Tarrés

De la Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitari, Eulàlia Masach Fatjó

En representació del Servei Català de la Salut: Mª Jesús Labordena Barceló

En representació del Comitè de Bioètica de Catalunya: Josep Maria Busquets i Font

En representació de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS): Antoni Dedeu Baraldés, titular i Anna Garcia i Altès, suplent

En representació del Servei d'Emergències Mèdiques, SA: Núria Torres i Esparza, titular i Anna Puig, suplent

En representació de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears: Anna Forcada i Arcarons

En representació de les associacions i entitats de pacients:

• Acció Psoriasi: Santiago Alfonso i Zamora • Asociación de Víctimas de la Talidomida en España y otras inhabilidades – AVITE Catalunya: Josefina Mompeó i Zamora • Associació Catalana d'Afectats de Fibromialgia (ACAF): Sergi Estanyol i Duocastella • Associació catalana d'afectats de Limfedema (LIMFACAT): Joana Pradas i Abad • Associació catalana de persones amb accident vascular cerebral (AVECE – Ictus): Carmen Aleix i Ferrer • Associació contra l'Anorexia i la Bulímia (ACAB): Jaume Pagès i Fita • Associació d'Afectats d'Hipertensió Pulmonar: Antoni Cumeras i Costa • Associació de malats de ronyó (ADER): Matias Ponsa i Saladich • Catalunya contra el càncer (AECC): Pilar Cort i Fuentes • Comitè 1r Desembre – Plataforma Unitària d'ONG Sida de Catalunya: Joaquim Roqueta i Manen • Fundació Esclerosi Múltiple (FEM): Rosa Masriera i Raventós • Fundació Síndrome Tourette: Ramon Pujades Beneit • Parkinson Catalunya: Carles Guinovart i Centelles • Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) – Catalunya: Anna Ripoll i Navarro • SMAP Celíacs de Catalunya: Olga Cuesta Oliver Noves entitats adherides: APQUIRA Associació d'afectats per Productes Químics i Radiacions Ambientals - Associació Dret a Morir Dignament - Àuria Fundació - Associació Síndrome Asperger Girona. Trastorn de l'Espectre Autista

Normativa: Decret 110/2012, de 2 d'octubre, pel qual es crea el Consell de Pacients de Catalunya. Departament d'adscripció: Salut

Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-11-8542

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/b2z1uLAaWh/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/b2z1uLAaWh/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>