Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Comissió Catalana de Trànsit de Seguretat Viària

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais de trobada entre Administració i ciutadania per a dur a terme debats regulars a l’entorn de polítiques sectorials.

Pots conèixer tots els consells de participació de la Generalitat, les seves funcions i qui en forma part. També pots consultar l’activitat i les deliberacions d’aquests òrgans.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Òrgan de participació i consultiu en matèria de trànsit i seguretat viària.

Funcions:

1. Actuar com a òrgan de participació i consultiu de l'Administració de la Generalitat en matèria de trànsit i seguretat viària, i com a fòrum permanent d'anàlisi, reflexió, debat i participació, on tenen cabuda les entitats públiques i privades relacionades directament o indirectament amb la seguretat i la gestió del trànsit.

2. Emetre informe sobre el Pla de seguretat viària, fer el seguiment del seu desenvolupament, valorar-ne el resultat final i elevar les conclusions a la persona titular del Departament.

3. Emetre informe sobre el Pla d'activitat anual del Servei Català de Trànsit i supervisar el desenvolupament de l'activitat del Servei.

Composició:                                                                                                           

La Comissió, presidida per la persona titular del Departament té com a coordinador/a la persona titular de la Secretaria General i com a vicepresidència 1a. la persona titular de la direcció del Servei Català de Trànsit.                         

La persona titular del Departament nomenarà com a vicepresidència 2a. una persona representant de l'Administració local, i com a vicepresidència 3a. una persona representant de les entitats més representatives en l'àmbit de la seguretat viària.

Són vocals nats de la Comissió els membres del Comitè de Direcció de Trànsit, els membres de la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària i un delegat territorial del Govern, nomenat per la persona titular del Departament d'Interior, en representació de l'Administració territorial de la Generalitat.

La persona titular del Departament podrà nomenar vocals de la Comissió, en un nombre no superior a 20, persones de reconegut prestigi o representatives d'institucions, sectors i àmbits d'activitat relacionats amb el trànsit, la circulació de vehicles, el transport i la seguretat viària, i representants de les organitzacions municipalistes més representatives a Catalunya.

Quan ho aconsellin els assumptes a tractar es podran convidar, en qualitat de consultor, amb veu i sense vot, aquelles persones que puguin ajudar en els treballs i deliberacions de la Comissió                                                

Normativa: Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit. Decret 136/2014, de 7 d’octubre.

Departament d'adscripció: Interior

Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-12-9

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/comissio-transit/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/comissio-transit/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>