Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consell de Caça de Catalunya

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais de trobada entre Administració i ciutadania per a dur a terme debats regulars a l’entorn de polítiques sectorials.

Pots conèixer tots els consells de participació de la Generalitat, les seves funcions i qui en forma part. També pots consultar l’activitat i les deliberacions d’aquests òrgans.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Assesorar en matèria de caça al DARP

Funcions: 

Estudiar i proposar mesures de foment i de millora de l'ordenació, la protecció, la conservació i l'aprofitament de la riquesa cinegètica. 

Conèixer els períodes hàbils de caça, les vedes i les limitacions de la caça en circumstàncies especials. 

Estudiar i proposar la creació de terrenys sotmesos al règim cinegètic de caça controlada.

Informar i orientar sobre les mesures de control cinegètic als espais naturals protegits.

Conèixer les estadístiques d'espècies cinegètiques i d'aprofitaments cinegètics. 

Estudiar les mesures per a l'establiment de proves d'aptitud prèvies a l'obtenció de la llicència de caça.

Informar sobre les mesures de control per a les repoblacions cinegètiques i de protecció d'espècies amb risc de desaparèixer. 

Estudiar les mesures encaminades a la formació i l'ampliació del personal encarregat de la vigilància de la caça.

Assessorar sobre qualsevol altra qüestió que, en aquesta matèria, li sigui encomanada per disposicions legals o pel conseller del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Normativa: 

DECRET 112/2003, d'1 d'abril, de modificació de la composició del Consell de Caça de Catalunya i dels consells territorials de caça. (DOGC núm. 3870) 

DECRET 302/1995, de 7 de novembre, de modificació del Decret 108/1985, sobre creació del Consell de Caça de Catalunya i els consells territorials de Caça de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.(DOGC núm. 2131) 

DECRET 35/1986, de 13 de febrer, sobre modificació del Decret 108/1985, de creació del Consell de Caça de Catalunya i dels Consells Territorials de Caça de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. (DOGC núm. 656) 

DECRET 108/1985, de 25 d'abril, pel qual es creen el Consell de Caça de Catalunya i els Consells Territorials de Caça de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. (DOGC núm. 544) 

Departament d'adscripció: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-11-8516

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/jpmDufWpPj/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/assemblies/jpmDufWpPj/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>