Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia relativa a la modificació de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

Consulta pública prèvia relativa a la modificació de la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

Fase 1 de 1
Introducció ? - ?
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La iniciativa pretén modificar alguns dels elements essencials del tribut per tal de dotar a la regulació vigent d'una major seguretat jurídica.


Objectiu de la iniciativa


La finalitat de la iniciativa legislativa és:

 

a) Configurar de forma més precisa quins actius tot i no estar afectes a l’activitat poden no ésser considerats improductius. Es pretén regular de forma més concreta els supòsits en què la no afectació del bé a l’activitat econòmica pot ésser merament temporal.  

b) Introduir, si escau, en determinats supòsits, un nou obligat tributari; per exemple, regular un sistema que permeti adreçar-se al titular del dret de propietat per tal, si escau, d’imposar-li algun tipus d’obligació, en els supòsits en què l’ús del bé ha estat cedit a una o diverses persones jurídiques, que, al seu torn, han pogut cedir-lo a un tercer.


Preguntes


Sens perjudici que els destinataris també puguin fer les aportacions que estimin oportunes en relació amb la regulació de l’impost, es proposen les qüestions següents:


1. La lletra c) de l’article 4.2 de la Llei de l’impost disposa que no són productius els béns no afectes a cap activitat econòmica o de servei públic.


Per a aquells béns que per determinades circumstàncies - per exemple, situació econòmica del sector productiu- no estiguessin afectes a l’activitat, quin creieu que podria ser el criteri per a no considerar-los improductius? Un criteri temporal? Considereu que hi ha d’altres opcions?


2. En els supòsits en què el contribuent només té la tinença de l’actiu en règim de cessió del seu ús, com valoreu la possibilitat de configurar al titular del dret de propietat com a obligat tributari ? 

Qui hi participa Patronals i col·legis professionals d’advocats, assessors fiscals, economistes; la ciutadania en general
Departament Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Disposa de retorn No
Data d'inici 10 de Agost de 2018
Data de finalització 10 de Setembre de 2018
Referència: II-PART-2018-08-138

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/IANP/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/IANP/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.