Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consulta prèvia a l'elaboració i redacció del Projecte de decret de regulació de la integració al cos d'inspectors d'educació dels funcionaris docents del cos d'inspectors d'educació

Consulta prèvia a l'elaboració i redacció del Projecte de decret de regulació de la integració al cos d'inspectors d'educació dels funcionaris docents del cos d'inspectors d'educació

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta prèvia a l'elaboració i redacció del Projecte de decret de regulació de la integració al cos d'inspectors d'educació dels funcionaris docents del cos d'inspectors d'educació

Antecedents de la norma

D’acord amb l’establert a l’article 177 de la Llei d’educació de Catalunya (Llei 12/2009, del 10 de juliol), el Departament d’Ensenyament exerceix la inspecció del sistema educatiu respecte de tots els centres, de qualsevol titularitat, dels serveis i dels altres elements del sistema, amb l’objectiu d’assegurar l’aplicació de l’ordenament i garantir l’exercici dels drets i el compliment dels deures que en deriven. La inspecció del sistema educatiu està articulada territorialment i l’exerceixen funcionaris del Cos d’Inspectors d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que tenen en l’exercici d’aquesta funció la condició d’autoritat pública. Correspon al Govern regular l’estructura, les atribucions i el funcionament dels òrgans de la Inspecció d’Educació i les atribucions que corresponen a les persones que l’exerceixen. Les funcions de la Inspecció d’Educació i les atribucions que corresponen als inspectors d’educació, en l’exercici de llurs funcions, estan així mateix recollides als articles 178 i 179 de la mateixa Llei d’educació de Catalunya (Llei 12/2009).

Aquesta llei, mitjançant el seu article 112.1.c, crea el Cos d’Inspectors d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que agrupa els funcionaris que tenen específicament assignat l’exercici de les funcions d’inspecció educativa.

Això no obstant, segons la seva disposició addicional segona, l’accés i la integració dels cossos creats i regulats a la mateixa llei, entre ells el citat Cos d’Inspectors d’Educació de la Generalitat de Catalunya, s’han de fer efectius quan ho determini el Govern, i una vegada garantit el manteniment dels règims de jubilació, de classes passives i de seguretat social dels funcionaris afectats.

Mentre tant, el personal funcionari dels cossos estatals adscrit a llocs dependents de l’Administració educativa de la Generalitat, en aquest cas funcionaris de l’actual cos estatal d’inspectors d’educació, i mentre no es produeixi la integració formen part de la funció pública docent de la Generalitat.

Per la qual cosa, en aquests moments, la Inspecció d’Educació a Catalunya és exercida per funcionaris docents del cos estatal d’inspectors d’educació i per funcionaris de carrera d’altres cossos docents, que exerceixen la funció inspectora en comissió de serveis, d’acord amb la normativa de regulació establerta mitjançant el vigent Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la Inspecció d’Educació. Per tant, tot i haver-se creat el Cos d’Inspectors d’Educació de la Generalitat de Catalunya, encara no s’ha fet efectiu l’accés i la integració de funcionaris en aquest cos.

 

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

El projecte de decret que s’anuncia pretén així fer efectiva la creació del cos propi, establert a la Llei d’educació de Catalunya, corresponent al Cos d’Inspectors d’Educació de la Generalitat de Catalunya, tot regulant el procediment a seguir per a la integració a l’esmentat cos propi dels funcionaris docents que actualment pertanyen al cos estatal d’inspectors d’educació, tenint en compte les condicions previstes a la mateixa llei en què s’haurà de portar a terme aquesta integració.

Aquesta iniciativa normativa suposa el desplegament d’allò previst a la Llei d’educació de Catalunya i s’emmarca dins les competències que corresponen al Govern en matèria de regulació del cos propi de la Inspecció d’Educació a Catalunya.

 

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

D’acord amb les disposicions addicionals segona i novena de la Llei 12/2009, la integració en el Cos d’Inspectors d’Educació de la Generalitat de Catalunya s’ha de fer efectiva quan ho determini el Govern.

Mitjançant aquest projecte, la regulació normativa de la integració en el cos propi dels actuals funcionaris docents del cos estatal d’inspectors d’educació, dóna efectivitat a la creació del cos establerta a Llei d’educació de Catalunya.

Alhora, aquesta integració és necessària i oportuna com a pas previ a la regulació posterior d’un procediment específic d’accés a l’esmentat cos, que ha de permetre incrementar el nombre d’efectius de la plantilla actual de la Inspecció de Catalunya que pertanyin al cos propi d’Inspectors d’Educació de la Generalitat de Catalunya, tenint en compte les previsions contingudes a la Llei 12/2009, i alhora assegurar la prestació del servei i l’exercici de les funcions i atribucions que la normativa vigent atorga als inspectors d’educació, en el cas de produir-se vacants per futures jubilacions de les persones que actualment exerceixen la funció inspectora.

 

Objectius de la norma

El projecte de decret té per objectiu regular el procediment per a la integració en el Cos d’Inspectors d’Educació de la Generalitat de Catalunya dels funcionaris docents que pertanyen actualment al cos estatal d’inspectors d’educació i que, en el moment d’entrada en vigor de la norma, formin part de la funció pública docent de la Generalitat, en qualsevol situació administrativa.

Així mateix, mitjançant aquest projecte de decret, s’ha de garantir el respecte als drets econòmics de què gaudeixen els funcionaris de carrera del cos estatal d’inspectors d’educació en el moment de la seva integració, i el manteniment de l’antiguitat i especialitats reconegudes en el cos d’origen, així com que la integració es faci efectiva en els mateixos llocs de treball que actualment tinguin assignats.

D’altra banda, aquesta integració s’ha de fer efectiva una vegada garantit el manteniment dels règims de jubilació, de classes passives i de seguretat social dels funcionaris afectats, condicions aquestes establertes a la Llei d’educació de Catalunya.

En el procediment d’integració també caldrà preveure els efectes i la situació administrativa dels inspectors integrats en el Cos d’Inspectors d’Educació de la Generalitat de Catalunya, així com la situació d’excedència en què aquests funcionaris docents restarien en el seu cos d’origen.

 

Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Els objectius que es pretenen únicament es poden assolir mitjançant una norma reglamentària amb rang de decret, què desplegui les previsions contingudes a la Llei d’educació (Llei 12/2009), en relació amb la creació del Cos d’Inspectors d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

Les aportacions respecte al desenvolupament d’aquesta normativa, a través del formulari corresponent, es poden fer arribar directament a l’adreça de correu electrònic següent:

inspeccio_sgie.educacio@gencat.cat

 

Termini de publicació de la consulta: Fins el 28 de febrer de 2017.

Propostes Veure tots (2)

Hola sóc Clàudia Zamora Masdeu una estudiant de La universitat Rovira i Virgili de les Terres de...
S' agrairia l'oferta formativa degudament publicitada al respecte de les funcions d'inspecció per...
Veure tots (2)
Departament Ensenyament
Disposa de retorn No
Data de finalització 28 de Febrer de 2017
Referència: II-PART-2017-01-54

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/cos-inspectors-integracio/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/cos-inspectors-integracio/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

2

Participants

2

Propostes