Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consulta prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret per a la creació de l'Observatori de l'Equitat en el sistema educatiu no universitari

Consulta prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret per a la creació de l'Observatori de l'Equitat en el sistema educatiu no universitari

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret per a la creació de l'Observatori de l'Equitat en el sistema educatiu no universitari

Objectius de la iniciativa

En l'actualitat no es disposa d'una estructura que sigui capaç de generar dades i anàlisi de qualitat sobre equitat en el sistema educatiu, necessaris per implementar adequadament les polítiques públiques que donin resposta a la realitat dels centres educatius i que n'aculli el debat social. La proposta de creació de l'Observatori de l'Equitat en el sistema educatiu no universitari pretén proporcionar al Departament d'Ensenyament un instrument estable de consulta i d'assessorament en l'àmbit de les polítiques educatives des de la perspectiva de l'equitat i la igualtat d'oportunitats, que permetin, d'una banda: identificar les necessitats derivades de la situació socioeconòmica de l'alumnat, les seves famílies i els centres que els acullen i, de l'altra, avançar en la definició dels recursos i el model de gestió més adequats per satisfer les esmentades necessitats a través d'anàlisis i d'estudis especialitzats en equitat i inclusió educativa, amb l'objectiu d'aconseguir la màxima qualitat per a tot l'alumnat.

Aquestes intervencions es concreten en:

- processos d'escolarització

- segregació escolar

- ajuts compensatoris

- calendari escolar

- atenció a la diversitat i escola inclusiva

- suport a les minories culturals, lingüístiques i religioses.

La proposta de nou decret té com a objectiu crear l’Observatori de l’Equitat en el Sistema Educatiu com a òrgan assessor i definir la seva vinculació amb el Departament d’Ensenyament, que ha de permetre:

Objectiu de la consulta

L’observatori hauria de portar a terme l’anàlisi de la complexitat dels centres educatius a partir de la qual elevar al Departament d’Ensenyament i a altres instàncies de l’administració propostes de polítiques compensatòries que donin resposta a la realitat dels centres, orientin la presa de decisions i dissenyin estratègies d’intervenció sòcioeducativa transversal conjunta entre els diferents departaments, administracions i entitats, per tal de:

Aquest procediment de consulta pública vol donar veu a totes aquelles entitats interessades a contribuir al correcte funcionament del sistema educatiu.

 

Grups als qual s'adreça la consulta

La consulta s’adreça a aquelles institucions i entitats relacionades amb el món educatiu. En primer lloc, a les més directament relacionades amb el Departament d’Ensenyament, com el Consell Escolar de Catalunya, el Consell Superior d’Avaluació i el Consell Català de la Formació Professional. També als representants dels departaments amb responsabilitats en Salut, Justícia, Transparència, Benestar Social, Infància, Adolescència, Joventut i Família.

Igualment s’adreça a la Sindicatura de Greuges i a totes les entitats del Tercer Sector. També, a les entitats que configuren la comunitat educativa: associacions de pares i mares, associacions professionals, associacions d’alumnes i sindicats de docents.

Així mateix, també s’adreça als representats universitaris: Facultats de Medicina, Psicologia, Ciències de l’Educació i Instituts de Ciències de l’Educació. I molt especialment, als grups de recerca en educació, en cohesió social i en intervenció socioeducativa.

 

Debat obert

Per tal de facilitar l'accés i afavorir la participació de tots en aquesta consulta, us oferim alguns elements per al debat:

Sobre l'estructura :

Quina estructura ha de tenir l'Observatori de l'Equitat en el Sistema Educatiu.

Quines han de ser les seves funcions i competències.

Quins han de ser els òrgans de gestió de l'Observatori.

Quina ha de ser la relació amb el Departament d'Ensenyament.

Quin ha de ser el marc de relació amb altres administracions públiques.

Quin ha de ser el marc de relació amb els grups de recerca i les universitats.

Quins poden ser els marcs de participació.

Sobre l'àmbit d'actuació:

Quins són els àmbits dels sistema educatiu sobre els que ha de treballar l'Observatori.

Quins són els elements de polítiques compensatòries sobre els quals articular el treball de l'Observatori.

Quins són els àmbits de treball socioeducatiu de l'Observatori.

Com es pot interrelacionar l'actuació de l'Observatori de l'Equitat amb les actuacions en els àmbits de Salut, Benestar i família, Inserció laboral, Justícia juvenil...

Quina ha de ser la relació amb la Sindicatura de Greuges.

Com pot l'Observatori contribuir a les actuacions de les iniciatives del Tercer Sector.

Com aprofitar les experiències d'àmbit internacional en l'equitat.

Sobre l'impuls a la recerca:

Com pot col·laborar l'Observatori amb entitats i institucions de recerca en l'àmbit de l'equitat.

Com es por afavorir la col·laboració d'investigadors del Tercer Sector.

Com gestionar els ajuts de recerca d'àmbit nacional i internacional.

Quins mecanismes de col·laboració s'han de preveure entre l'Observatori i els grups de recerca universitaris.

Altres:  qualsevol altre element que pugui ajudar a definir l'estructura, l'organització i el funcionament de l'Observatori de l'Equitat del Sistema Educatiu no universitari.

 

Les aportacions a la consulta publicada es poden fer mitjançant el formulari que es publica a l'apartat "Informació relacionada", o també a l'adreça de correu electrònic de la unitat promotora observatoriequitat.ensenyament@gencat.cat, sens perjudici que es puguin fer arribar per altres mitjans admesos en dret.

Els comentaris que es facin al debat complementen el tràmit de consulta pública. Per tal de participar-hi, us heu de donar d'alta com a usuaris a "Comentar" o bé a "Registrar"

Departament Ensenyament
Disposa de retorn No
Data d'inici 01 de Agost de 2017
Data de finalització 21 de Agost de 2017
Referència: II-PART-2017-07-90

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/creacio-observatori-equitat/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/creacio-observatori-equitat/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.