Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Consulta prèvia a l'elaboració de la llei de contractes de serveis a les persones

Consulta prèvia a l'elaboració de la llei de contractes de serveis a les persones

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta prèvia a l'elaboració de la llei de contractes de serveis a les persones

L’Avantprojecte de llei de contracte de serveis a les persones pretén dotar als òrgans de contractació del sector públic de Catalunya d’instruments suficients per tal de millorar la qualitat i garantir la continuïtat de la prestació dels anomenats serveis a les persones, que inclouen els serveis socials, els serveis sanitaris, els serveis comunitaris...


Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

En el marc de les competències de la Generalitat en la matèria i de conformitat amb l’article 76 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, que insta als estats membres a establir normes internes per a l’adjudicació dels contractes de serveis socials i altres serveis específics, es considera necessari, elaborar una llei que reguli aquests contractes públics, tenint en compte, alhora, que la redacció i aprovació d’una llei d’aquestes característiques és, a més, un mitjà bàsic per fer efectives les mesures de la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional.


Objectius de la norma

L’Avantprojecte de llei té com a objectiu regular el règim específic de contractació pública en l’àmbit dels serveis socials, comunitaris, sanitaris i altres serveis a les persones per tal de, respectant els principis de transparència i igualtat de tracte, posar a disposició dels òrgans de contractació mecanismes que permetin l’elecció de proveïdors que garanteixin la qualitat, la continuïtat, l’assequibilitat, la disponibilitats, l’accessibilitat i l’exhaustivitat d’aquests serveis. L’Avantprojecte vol dotar a les administracions públiques catalanes i al seu sector públic de les eines que les Directives comunitàries posen a la seva disposició per tal de garantir que en la contractació d’aquests serveis es prioritzi la relació qualitat-preu i la garantia del manteniment del servei públic.  


Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Els objectius que es pretenen únicament es poden assolir mitjançant una norma amb rang de llei que desplegui les previsions contingudes a les Directives comunitàries respecte del règim especial dels contractes públics de serveis a les persones.


Pots fer les teves aportacions respecte al desenvolupament d'aquesta normativa a l'apartat dels comentaris.

  • Creus que hi ha aspectes que s'han de valorar i no apareixen al document de la consulta?
  • Creus que hi ha altres efectes positius o negatius derivats del marc normatiu actual i que no s'han posat en relleu en l'explicació?

Si vols fer arribar les teves aportacions i comentaris amb el formulari previst per al·legacions mitjançant el correu electrònic: dgcp.comunicacio.exi@gencat.cat 

Disposa de retorn No
Data de finalització 27 de Desembre de 2016
Referència: II-PART-2016-12-50

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/llei-de-contractes/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/llei-de-contractes/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.