Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya - Si has rebut una de les 20.000 invitacions, pots inscriure-t'hi aquí
" class="part-icon-bars">

Projecte d'ordre sobre obligacions de transparència de les fundacions i les associacions declarades d'utilitat pública

Projecte d'ordre sobre obligacions de transparència de les fundacions i les associacions declarades d'utilitat pública

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern. El Govern adquireix el compromís d’escoltar-les, incorporar-les quan escaigui i explicar a la ciutadania les decisions preses, enriquides amb aquesta participació.

Pots fer les teves aportacions en línia, assistir a sessions presencials o consultar les aportacions d’altres participants.

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Projecte d'ordre sobre obligacions de transparència de les fundacions i les associacions declarades d'utilitat pública

Consulta pública sobre el Projecte d’Ordre sobre les obligacions de transparència de les fundacions i les associacions d’utilitat pública

El Departament de Justícia obre consulta pública sobre el projecte d’Ordre sobres les obligacions de transparència de les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública.

 

Des del dia 30 de juny fins el 15 de juliol de 2017, convidem la ciutadania i les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública a fer aportacions a través del  portal participa.cat.

 

L’objectiu de la consulta és disposar de les opinions i conèixer el posicionament del sector respecte d’aquells punts que permetin una millora elaboració de l’Ordre, que desenvolupa les previsions contingudes a la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques considera necessari desenvolupar reglamentàriament els aspectes següents:


a) Definir el contingut de la informació que les entitats han de fer transparent.

b) Desenvolupar els criteris que determinen el nivell de subjecció a les obligacions de transparència de les fundacions i associacions d’utilitat pública, i que són els següents:

  • La dimensió de les entitats, segons el Pla de Comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre.
  • El fet que les entitats estiguin obligades a auditar llurs comptes.
  • El fet que les entitats percebin fons públics.
  • El fet que les entitats estiguin subjectes al control financer de la Intervenció General i de la Sindicatura de Comptes.

c) Enumerar els elements d’informació que les entitats han de fer públics, segons la tipologia en què encaixin.

 

A través del portal participa.cat es va articular la consulta prèvia de l’article 133 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, consulta que va permetre refermar la necessitat de regular aquesta matèria. Ara que es disposa d’una  primera versió del text de l’Ordre, es considera convenient obrir novament un procés participatiu a l’empara de l’article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Departament Justícia
Disposa de retorn No
Data de finalització 15 de Juliol de 2017
Referència: II-PART-2017-06-83

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/transparencia-fundacions-associacions/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://preproduccio.participa.gencat.cat/processes/transparencia-fundacions-associacions/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.